Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 3

Tytuł:

Protokół Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 3

Strona 1 z 5
26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/3

PROTOKÓŁ Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej


KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WłOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „Państwami Członkowskimi WE”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, i WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję,

L 283/4

PL z jednej strony, oraz

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

JORDAŃSKIE KRÓLESTWO HASZYMIDZKIE, zwane dalej „Jordanią”, z drugiej strony, ZWAŻYWSZY, że Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, zwany dalej „Układem Eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli dnia 24 listopada 1997 roku i wszedł w życie z dniem 1 maja 2002 roku; ZWAŻYWSZY, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej i jego Akt dotyczący warunków przystąpienia zostały podpisane w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku i weszły w życie z dniem 1 maja 2004 roku; ZWAŻYWSZY, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 roku przystąpienie do Układu Eurośródziemnomorskiego nowych Umawiających się Stron należy uzgodnić poprzez zawarcie protokołu; ZWAŻYWSZY, że na mocy art. 22 ust. 2 Układu Eurośródziemnomorskiego przeprowadzone zostały konsultacje w celu uwzględnienia obustronnych interesów Wspólnoty i Jordanii; UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka, z jednej strony, i Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, z drugiej strony, stają się niniejszym Umawiającymi się Stronami Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi oraz przyjmują i przyjmują do wiadomości zarówno tekst układu, jak i wspólne deklaracje, deklaracje i wymianę listów w taki sam sposób, jak inne Państwa Członkowskie Wspólnoty.

Artykuł 4 Reguły pochodzenia W Protokole 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Świadectwa przewozowe EUR1 wydane retrospektywnie muszą być opatrzone jedną z poniższych adnotacji: ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SL SK FI SV AR »EXPEDIDO A POSTERIORI« »VYSTAVENO DODATEČNĚ« »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD« »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« »ISSUED RETROSPECTIVELY« »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« »RILASCIATO A POSTERIORI« »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI« »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS« »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL« »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT« »AFGEGEVEN A POSTERIORI« »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE« »EMITIDO A POSTERIORI« »IZDANO NAKNADNO« »VYDANÉ DODATOČNE« »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN« »UTFÄRDAT I EFTERHAND« » «”;

Artykuł 2 W celu uwzględnienia ostatnich zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej Strony przyjmują, że wygaśnięcie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz istniejące procedury w układzie, odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zostaną uznane za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki zaciągnięte przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 174 z 200526.10.2005

  Wspólne deklaracje

 • Dz. U. L283 - 167 z 200526.10.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L283 - 10 z 200526.10.2005

  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

 • Dz. U. L283 - 2 z 200526.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 1 z 200526.10.2005

  Decyzja rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.