Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania art. 21 we francuskich departamentach zamorskich w 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 5

27.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1754/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania art. 21 we francuskich departamentach zamorskich w 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

czasie. W związku z tym rolnicy nie byli w stanie przepisowo złożyć pojedynczych wniosków w terminie do dnia 15 maja 2005 r. Należy zatem odstąpić od stosowania zmniejszenia kwot płatności określonych w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do rolników we francuskich departamentach zamorskich, którzy złożyli wniosek najpóźniej w terminie 1 miesiąca od momentu udostępnienia informacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(4)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (2) przewiduje zmniejszenie kwot płatności w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o pomoc. Władze francuskie poinformowały Komisję, że w czterech francuskich departamentach zamorskich informacje dotyczące obszarów potrzebne rolnikom do przygotowania pojedynczego wniosku na rok 2005 zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 nie zostały udostępnione rolnikom w odpowiednim

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmniejszenie kwoty płatności o 1 % za każdy dzień roboczy określone w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 nie ma zastosowania do pojedynczych wniosków lub poprawek do nich, przekazanych do dnia: — 6 czerwca 2005 r. właściwym władzom Gujany Francuskiej, — 19 czerwca 2005 r. właściwym władzom Martyniki, — 24 czerwca 2005 r. właściwym władzom Réunion, — 27 czerwca 2005 r. właściwym władzom Gwadelupy. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 436/2005 (Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 4).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 10 z 200527.10.2005

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (Dz.U. L 276 z 21.10.2005)

 • Dz. U. L284 - 8 z 200527.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE dotyczące eksportu pewnych produktów do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4134) (1)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200527.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie mianowania członków na trzecią kadencję Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

 • Dz. U. L284 - 3 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L284 - 1 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.