Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE dotyczące eksportu pewnych produktów do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4134) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 8

Strona 1 z 2
L 284/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE dotyczące eksportu pewnych produktów do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4134)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/755/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 12 ust. 12 i art. 13 ust. 6, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, (2) w szczególności jej art. 13 ust. 3, a także, mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 97/78/WE ustanawia wymogi dotyczące kontroli weterynaryjnych przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z państwa trzeciego i przewiduje między innymi składowanie produktów, które nie spełniają wspólnotowych warunków przywozowych dotyczących zdrowia zwierząt, w składach celnych, strefach wolnocłowych, magazynach wolnocłowych i pomieszczeniach podmiotów gospodarczych dostarczających środki transgranicznego transportu morskiego. Dyrektywa Rady 2002/99/WE stanowi, że Państwa Członkowskie podejmują środki mające zapewnić, aby począwszy od 1 stycznia 2005 r. do obrotu wprowadzane były z państw trzecich tylko takie produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, które są zgodne z zasadami ustanowionymi w wyżej wymienionej dyrektywie. Decyzja Komisji 2005/92/WE z dnia 2 lutego 2005 r. odnosząca się do warunków zdrowotnych zwierząt, certyfikacji i przepisów przejściowych dotyczących wprowadzania i okresu składowania przesyłek pewnych


produktów pochodzenia zwierzęcego w strefach wolnocłowych, magazynach wolnocłowych i pomieszczeniach podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki transgranicznego transportu morskiego we Wspólnocie (3) oraz decyzja Komisji 2005/93/WE z dnia 2 lutego 2005 r. odnosząca się do przepisów przejściowych dotyczących wprowadzenia okresu przechowywania przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego w składach celnych na terenie Wspólnoty (4) przewidują dalsze przechowywanie w okresie przejściowym do dnia 1 stycznia 2006 r. produktów niespełniających wspólnotowych zasad dotyczących zdrowia zwierząt, które zostały wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 2005 r., aż do czasu wysłania tych produktów do miejsca docelowego w państwie trzecim.

(4)

(1)

Istnieje realne ryzyko, że produkty niespełniające wspólnotowych warunków dotyczących zdrowia zwierząt przechowywane obecnie we Wspólnocie mogą stanowić znaczące zagrożenie w dziedzinie zdrowia zwierząt zarówno dla Wspólnoty, jak i dla państw sąsiednich, i że mogą być wysyłane do państw trzecich bez zgody właściwych organów weterynaryjnych docelowego lub tranzytowego państwa trzeciego.

(5)

(2)

Decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE stanowią, że od dnia 1 stycznia 2006 r. wszelkie przechowywane przesyłki produktów objęte zakresem stosowania tych decyzji mają być zniszczone. W celu zabezpieczenia zarówno Wspólnoty, jak i sąsiednich państw trzecich do czasu takiego zniszczenia należy wprowadzić bardziej rygorystyczne kontrole w celu zapewnienia, by przesyłki, które nie spełniają w pełni wspólnotowych zasad dotyczących zdrowia zwierząt, wysyłane z miejsc przechowania we Wspólnocie, były dokonywane za wyraźną zgodą docelowego państwa trzeciego i każdego tranzytowego państwa trzeciego.

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1); sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 10 z 200527.10.2005

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (Dz.U. L 276 z 21.10.2005)

 • Dz. U. L284 - 6 z 200527.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie mianowania członków na trzecią kadencję Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

 • Dz. U. L284 - 5 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania art. 21 we francuskich departamentach zamorskich w 2005 r.

 • Dz. U. L284 - 3 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L284 - 1 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.