Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 14

Tytuł:

Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 14

L 289/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA nr 1776/2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 września 2005 r.

3.11.2005

zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Odbyły się konsultacje z Komitetem Regionów, przy czym nie wydał on opinii,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji 2000/819/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) w art. 7 ust. 1 finansową kwotę referencyjną „450 milionów EUR” zastępuje się kwotą „538 500 000 EUR”; w art. 8 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”. Artykuł 2

Niezbędne jest zapewnienie ciągłości wspólnotowego wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Właściwe jest zatem przedłużenie okresu obowiązywania decyzji 2000/819/WE (3) o kolejny rok do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz zwiększenie finansowej kwoty referencyjnej o 88,5 miliona EUR. Decyzja 2000/819/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Strasburgu, dnia 28 września 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący D. ALEXANDER

(2)

(3)

(1) (2)

(3)

Opinia z dnia 9 marca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 84. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 593/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 16.8.2004, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 26 z 20053.11.2005

  2005/762/WE:Zalecenie Rady z dnia 12 października 2005 r. dotyczące ułatwienia przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L289 - 23 z 20053.11.2005

  2005/761/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dz. U. L289 - 15 z 20053.11.2005

  Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dz. U. L289 - 1 z 20053.11.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.