Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 23

Tytuł:

2005/761/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych

Data ogłoszenia:2005-11-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 23

Strona 1 z 3
3.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/23

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych (2005/761/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) pkt ii),

Na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 23. i 24. marca 2000 r., Rada Europejska zatwierdzając Europejską Przestrzeń Badawczą, wyznaczyła Wspólnocie cel stania się do roku 2010 najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Globalizacja gospodarki wymaga większej mobilności naukowców, co zostało uwzględnione w szóstym programie ramowym Wspólnoty w dziedzinie badań (4), który w jeszcze szerszym zakresie otworzył dostęp do swoich programów naukowcom z państw trzecich.

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mając na względzie konsolidowanie i restrukturyzację europejskiej polityki w dziedzinie badań, Komisja stwierdziła w komunikacie zatytułowanym „W kierunku Europejskiej Przestrzeni Badawczej” z dnia 18 stycznia 2000 r., że należy utworzyć Europejską Przestrzeń Badawczą, który ma być głównym filarem przyszłego działania Wspólnoty w tej dziedzinie.

(4)

Liczbę naukowców, których potrzebować będzie Wspólnota, aby osiągnąć ustanowiony przez Radę Europejską na jej posiedzeniu w Barcelonie w dniach 15. i 16. marca 2002 r. cel zainwestowania 3 % PKB w badania, ocenia się na 700 000. Cel ten powinien zostać osiągnięty za pomocą szeregu powiązanych ze sobą środków, takich jak podniesienie atrakcyjności karier naukowych dla młodych ludzi, promowanie uczestnictwa kobiet w badaniach naukowych, zwiększanie możliwości szkoleń i mobilności w zakresie badań, poprawa perspektyw dotyczących kariery dla naukowców w ramach Wspólnoty oraz otwieranie Wspólnoty dla obywateli państw trzecich, którzy mogliby mieć prawo wjazdu i podróżowania w ramach wspólnego obszaru w celach badawczych.

(1) (2) (3)

Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 60. Dz.U. C 71 z 22.3.2005, str. 6. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r.

Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1). Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).

L 289/24

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.11.2005

W celu zapewnienia konkurencyjności i atrakcyjności na poziomie międzynarodowym, Państwa Członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki w celu ułatwienia naukowcom wjazdu oraz poruszania się w ramach Wspólnoty na krótkie okresy.

w związku z tym udziału w przyjęciu niniejszego zalecenia i niniejsze zalecenie go nie dotyczy.

(11) Niniejsze

(6)

W przypadku pobytów krótkoterminowych Państwa Członkowskie powinny zobowiązać się do uznania naukowców z państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi wizowemu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (1), za osoby działające w dobrej wierze i rozszerzyć na nie korzyści przewidziane dorobkiem wspólnotowym do celów procedury wydawania wiz krótkoterminowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 26 z 20053.11.2005

  2005/762/WE:Zalecenie Rady z dnia 12 października 2005 r. dotyczące ułatwienia przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L289 - 15 z 20053.11.2005

  Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dz. U. L289 - 14 z 20053.11.2005

  Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (1)

 • Dz. U. L289 - 1 z 20053.11.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.