Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 26

Tytuł:

2005/762/WE:Zalecenie Rady z dnia 12 października 2005 r. dotyczące ułatwienia przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-11-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 26

Strona 1 z 2
L 289/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.11.2005

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 12 października 2005 r. dotyczące ułatwienia przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej (2005/762/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63,

Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie w marcu 2000 r., uznając znaczenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wyznaczyła dla Wspólnoty cel, którym jest spowodowanie, by stała się ona do roku 2010 najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie opartą na wiedzy.


uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Globalizacja gospodarki wymaga większej mobilności naukowców, co zostało uwzględnione w szóstym programie ramowym Wspólnoty Europejskiej (4) poprzez szersze udostępnienie jego programów dla naukowców z państw trzecich.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(4)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów

(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mając na celu konsolidację i strukturalizację europejskiej polityki w dziedzinie badań, Komisja w styczniu 2000 r. uznała za niezbędne utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej jako bazy dla przyszłych działań Wspólnoty w tej dziedzinie.

(4)

Aby osiągnąć cel wyznaczony przez Radę Europejską na posiedzeniu w Barcelonie, tj. przeznaczyć 3 % PKB na badania naukowe, Wspólnota będzie potrzebować do roku 2010 około 700 000 naukowców. Cel ten należy osiągnąć za pomocą szeregu powiązanych ze sobą środków, takich jak uczynienie kariery naukowej bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi, wspieranie uczestnictwa kobiet w badaniach naukowych, zwiększenie możliwości kształcenia się i mobilności w zakresie badań naukowych, poprawa perspektyw kariery dla naukowców w ramach Wspólnoty oraz otwarcie się Wspólnoty dla obywateli państw trzecich, którzy mogliby zostać przyjęci w celu prowadzenia badań.

(1) (2) (3)

Opinia z dnia 12 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 60. Dz.U. C 71 z 22.3.2005, str. 6.

Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1). Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).

3.11.2005

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/27

W oczekiwaniu na przyjęcie dyrektywy 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (1) Państwa Członkowskie są wzywane niniejszym zaleceniem do ułatwiania przyjmowania takich osób już teraz.

(11) Należy wspomagać wymianę informacji i najlepszych

praktyk w celu ulepszenia procedur przyjmowania naukowców. Niniejsze zalecenie wskazuje także na kontakty między właściwymi władzami oraz nawiązywanie kontaktów jako czynniki przyczyniające się do poprawy. W szczególności „Ogólnoeuropejski portal internetowy nt. mobilności naukowców”, jak również odpowiednie narzędzia krajowe stanowią ważne źródło informacji dla naukowców.

(6)

Z racji niedoboru naukowców we Wspólnocie i potrzeby ułatwienia ich przyjmowania, należy podjąć kroki w celu ułatwiania dostępu do stanowisk badawczych na rynku pracy, poprzez, na przykład, zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na pracę.

(12) Zgodnie z Aktem Przystąpienia z 2003 r. ówczesne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 289 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 23 z 20053.11.2005

  2005/761/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dz. U. L289 - 15 z 20053.11.2005

  Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dz. U. L289 - 14 z 20053.11.2005

  Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (1)

 • Dz. U. L289 - 1 z 20053.11.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.