Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 24

Strona 1 z 20
L 29/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu „qualifying” w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/77/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego pierwszy akapit art. 88 ust. 2,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

szeregu kwestii podatkowych, także na temat systemu spółek typu „qualifying” na Gibraltarze. Wielka Brytania udzieliła odpowiedzi w formie pisma z dnia 22 lipca 1999 r. Komisja zażądała dalszych informacji w dniu 23 maja 2000 r., a w dniu 28 czerwca 2000 r. wysłane zostało upomnienie. Wielka Brytania odpowiedziała w dniu 3 lipca 2000 r. Pismem z dnia 12 września 2000 r. Wielka Brytania przedstawiła informacje na temat systemu spółek typu „exempt” – zwolnionych od podatku (A/37430). W dniu 19 października 2000 r. zorganizowane zostało spotkanie z władzami Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, mające na celu omówienie gibraltarskich zamorskich systemów podatkowych, systemu spółek typu „qualifying” i systemu spółek typu „exempt”. W odpowiedzi na pytania postawione na tym spotkaniu Wielka Brytania udzieliła dalszych informacji w dniu 8 stycznia 2001 r. (A/30254).

wezwawszy strony zainteresowane do zgłoszenia swoich uwag zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami (1) oraz uwzględniając ich uwagi,

(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 11 lipca 2001 r. (D/289757) Komisja poinformowała Wielką Brytanię o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w stosunku do systemu spółek typu „qualifying” na Gibraltarze. Po przedłużeniu jednomiesięcznego terminu Wielka Brytania udzieliła odpowiedzi w formie pisma z dnia 21 września 2001 r. (A/37407).

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 12 lutego 1999 r. (D/50716), Komisja zwróciła się do Wielkiej Brytanii o informacje na temat

(3)

(1) Dz.U. C 26 z 30.1.2002, str. 9.

Wnioskiem złożonym w Rejestrze Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w dniu 7 września 2001 r. rząd Gibraltaru wniósł o unieważnienie decyzji SG(2001) D/289755 wszczynającej formalną procedurę

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/25

wyjaśniającą w stosunku do systemu spółek typu „qualifying” na Gibraltarze; powództwo zostało zarejestrowane jako Sprawa T-207/01. W tym samym dniu rząd Gibraltaru wniósł kolejny wniosek o przyjęcie środków tymczasowych w celu zawieszenia decyzji SG(2001) D/289755 o wszczęciu formalnej procedury wyjaśniającej i o nakazanie Komisji powstrzymania się od jej publikacji (sprawa T-207/01 R). Orzeczeniem z dnia 19 grudnia 2001 r. prezes Sądu Pierwszej Instancji oddalił wniosek o środki tymczasowe (2). Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2002 r. Sąd Pierwszej Instancji oddalił wniosek o unieważnienie decyzji (3).

— musi być zarejestrowana w Gibraltarze na mocy ustawy o spółkach, — musi posiadać opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 000 GBP (lub odpowiednika tej kwoty w walucie obcej), — musi zdeponować kwotę 1 000 GBP na rzecz rządu gibraltarskiego jako zabezpieczenie przyszłych podatków, — musi uiścić opłatę w wysokości 250 GBP za Certyfikat Spółki typu „qualifying”,

(4)

W dniu 21 listopada 2001 r. Komisja zażądała informacji na temat stawki podatku stosowanej dla spółek typu „qualifying”. W obliczu braku odpowiedzi Komisja wydała formalne upomnienie w dniu 21 marca 2002 r. (D/51275). Wielka Brytania odpowiedziała w dniu 10 kwietnia 2002 r. (A/32681). W dniu 28 października 2002 r. Komisja zażądała dalszych wyjaśnień (D/56088). Wielka Brytania udzieliła odpowiedzi 11 listopada 2002 r. (A/38454) i dodała uwagi uzupełniające w formie pisma z dnia 13 grudnia 2002 r. (A/39209).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.