Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 39

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2005/78/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2,

(6)

Dnia 14 marca 2003 r. Unia Europejska podpisała umowę (4) z NATO w sprawie bezpieczeństwa informacji. Konieczne jest zatem ustanowienie w dodatku 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa zgodności z poziomami klasyfikacji NATO.


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

(7)

Francja i Niderlandy zmieniły ustawodawstwo krajowe dotyczące klasyfikacji.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

(8)

W celu zachowania przejrzystości dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa powinien zostać zmieniony.

a także mając na uwadze, co następuje:

Jednocześnie w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom należy wprowadzić poprawki w celu zapewnienia, że cztery terminy klasyfikacyjne są używane w sposób jednolity we wszystkich wersjach językowych,

(1)

System bezpieczeństwa Komisji opiera się na zasadach określonych w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1) z myślą o sprawnym funkcjonowaniu procesu decyzyjnego Unii.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa Komisji zawarte są w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (2).

Dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa zawarty w Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

(3)

Dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa załączony do wymienionych przepisów zawiera tabelę ekwiwalencyjną z narodową klasyfikacją bezpieczeństwa.

Artykuł 2 W Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom cztery terminy klasyfikacyjne są zastępowane we wszystkich wersjach językowych, odpowiednio, przez następujące terminy pisane wielkimi literami: — „RESTREINT UE”, — „CONFIDENTIEL UE”, — „SECRET UE”, — „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”.

(4) Dz.U. L 80 z 27.3.2003, str. 36.

(4)

W dniu 16 kwietnia 2003 r. Republika Czeska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry podpisały Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej (3). Dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa powinien zostać zmieniony, tak aby uwzględnić członkostwo tych państw.

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/194/WE (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48). (2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17.

L 29/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/41

ZAŁĄCZNIK „Dodatek 1 PORÓWNANIE NARODOWYCH KLASYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA Klasyfikacja UE Klasyfikacja UZE Klasyfikacja Euratomu Klasyfikacja NATO Austria Belgia TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET FOCAL TOP SECRET EURA TOP SECRET COSMIC TOP SECRET Streng Geheim Très Secret Zeer Geheim Cypr Czechy Dania Estonia Niemcy Grecja Άκρως Απόρρητο Přísně tajné Yderst hemmeligt Täiesti salajane Streng geheim Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ Finlandia Francja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Polska Portugalia Słowenia Słowacja Hiszpania Szwecja Wielka Brytania

(1)

SECRET UE WEU SECRET EURA SECRET NATO SECRET Geheim Secret Geheim Απόρρητο Tajné Hemmeligt Salajane Geheim Απόρρητο Abr: (ΑΠ) Erittäin salainen Secret Défense Secret Segreto Slepeni Slaptai Secret Titkos ! Sigriet Stg. Geheim Tajne Secreto Tajno Tajné Reservado Hemlig Secret

CONFIDENTIEL UE WEU CONFIDENTIAL EURA CONFIDENTIAL NATO CONFIDENTIAL Vertraulich Confidentiel Vertrouwelijk Εμπιστευτικό Důvěrné Fortroligt Konfidentsiaalne VS (1) — Vertraulich Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) Salainen Confidentiel Défense Confidential Riservatissimo Konfidenciāli Konfidencialiai Confidentiel Bizalmas ! Kunfidenzjali Stg. Confidentieel Poufne Confidencial Zaupno Dôverné Confidencial Hemlig Confidential

RESTREINT UE WEU RESTRICTED EURA RESTRICTED NATO RESTRICTED Eingeschränkt Diffusion restreinte Beperkte Verspreiding Περιορισμένης Χρήσης Vyhrazené Til tjenestebrug Piiratud VS — Nur für den Dienstgebrauch Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) Luottamuksellinen

Erittäin salainen Très Secret Défense (2) Top Secret Segretissimo Sevišķi slepeni Visiškai slaptai Très Secret Szigorúan titkos ! L-Ghola Segretezza Stg (3). Zeer Geheim Ściśle tajne Muito Secreto Strogo tajno Prísne tajné Secreto Kvalificerat hemlig Top Secret

Restricted Riservato Dienesta vajadzībām Riboto naudojimo Diffusion restreinte Korlátozott terjesztésű ! Ristrett Departementaalvertrouwelijk Zastrzeżone Reservado SVN Interno Vyhradené Difusión Limitada Hemlig Restricted

VS = Verschlusssache. (2) Klasyfikacja Très Secret Défense, która obejmuje kwestie priorytetowe dla rządu, może być zmieniona jedynie za zgodą Premiera Rządu. (3) Stg = staatsgeheim.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.