Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 5

Strona 1 z 6
2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, rozbudową, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub jakąkolwiek inną usługą techniczną i może obejmować formy takie jak: instruowanie, doradztwo, szkolenie, przekazywanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi doradcze; pomoc techniczna obejmuje pomoc w formie ustnej; 2) „Komitet ds. Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, który został powołany zgodnie z ust. 14 rezolucji nr 1572 (2004) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (UNSCR). Artykuł 2


(1)

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w rezolucji nr 1572 (2004) z dnia 15 listopada 2004 r. działając na podstawie postanowień rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, ubolewając nad wznowieniem wrogich działań na Wybrzeżu Kości Słoniowej i powtarzającymi się naruszeniami porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 3 maja 2003 r., podjęła decyzję o nałożeniu określonych środków restrykcyjnych na Wybrzeże Kości Słoniowej.

Zabrania się: a) bezpośredniego lub pośredniego przyznawania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa; b) bezpośredniego lub pośredniego zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów wywozowych, w odniesieniu do sprzedaży, dostaw, przekazania lub wywozu broni i sprzętu pokrewnego lub w odniesieniu do jakiegokolwiek przyznania, sprzedaży, dostarczania lub przekazania związanej z tym pomocy technicznej i innych usług jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa; c) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których przedmiotem lub skutkiem jest, bezpośrednio albo pośrednio, wspieranie transakcji określonych w lit. a) i b). Artykuł 3 Zabrania się: a) sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu bezpośrednio lub pośrednio sprzętu określonego w załączniku I, który może być wykorzystany do celów wewnętrznych represji, niezależnie od tego, czy pochodzi on ze Wspólnoty, jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa;

(2)

Wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB przewiduje wprowadzenie środków określonych w rezolucji nr 1572 (2004) Rady Bezpieczeństwa NZ (UNSCR), włącznie z zakazem pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi i sprzętem wykorzystywanym do represji wewnętrznych.

(3)

Środek ten wchodzi w zakres stosowania Traktatu i w związku z tym, w celu uniknięcia zniekształcenia konkurencji, do jego wdrożenia konieczne jest przyjęcie przepisów wspólnotowych w zakresie, w jakim dotyczy on Wspólnoty. Do celów niniejszego rozporządzenia, uznaje się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach w nim określonych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.