Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

Data ogłoszenia:2005-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 4

(10)

(11)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 291/14

ZAŁĄCZNIK I

Minimalna zawartość Pozostałe przepisy jednostek aktywnych/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności dopuszczenia Maksymalna zawartość


Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt Maksymalny wiek

PL

Enzymy Prosięta (odstawione od maciory) 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10–25 FBG 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających ponad 60 % składników roślinnych (kukurydzy, łubinów, pszenicy, jęczmienia, soi, nasion rzepaku lub groszku). 4. Do stosowania w żywieniu prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg. Kurczęta przeznaczone do tuczu — endo-1,3(4)-betaglukanaza: 75 U — 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 75–100 U. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających ponad 30 % jęczmienia itp. Bez ograniczeń czasowych — Endo-1,3(4)-betaglukanaza: 10 FBG 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania — Bez ograniczeń czasowych

E 1603

Endo-1,3(4)beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o następującej aktywności minimalnej:

Postać powlekana:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 50 FBG (1)/g

Postać płynna:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 120 FBG/ml

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

E 1635

Endo-1,3(4)beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) o następującej aktywności minimalnej:

Postać płynna:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U (2)/ml

(1) 1 FBG to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C. (2) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.

5.11.2005

5.11.2005

ZAŁĄCZNIK II

Minimalna zawartość Pozostałe przepisy jednostek aktywnych/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności dopuszczenia Maksymalna zawartość

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

PL

Enzymy Kaczki — Endo-1,4beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)beta-glukanaza: 900 U Endo-1,4beta-ksylanaza: 1 300 U Kurczęta przeznaczone do tuczu Endo-1,3(4)beta-glukanaza: 1 500 BU — Endo-1,4beta-ksylanaza: 6 000 BXU — — — — 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-glukanaza: 400–1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900–3 600 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300–5 200 U. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających ponad 45 % jęczmienia i 40 % pszenicy. 25.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 48 z 20055.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 285 z 28.10.2005)

 • Dz. U. L291 - 46 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

 • Dz. U. L291 - 38 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185) (1)

 • Dz. U. L291 - 24 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

 • Dz. U. L291 - 18 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L291 - 5 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L291 - 4 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 3 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 1 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.