Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (1)

Data ogłoszenia:2005-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 4

(7)

(2)

(8)

(9)

(3)

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/48/WE (Dz.U. L 219 z 24.8.2005, str. 29). (2) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/48/WE. (3) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/34/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5).

(4) Wytyczne dotyczące przewidywania spożycia w żywności pozostałości pestycydów (poprawione) opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSF/FOS/97.7).


9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/15

(10)

Należy zatem odpowiednio 90/642/EWG i 86/362/EWG.

zmienić

dyrektywy

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 10 maja 2006 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają, jak odniesienie takie należy poczynić. 2. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmą w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 W części A załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy. Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 9 maja 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne dla przestrzegania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 293/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2005

ZAŁĄCZNIK I W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wiersz odnoszący się do metalaksylu otrzymuje brzmienie:

Pozostałości pestycydów

Najwyższy dopuszczalny poziom w mg/kg

„Metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl-m (suma izomerów)

0,05 (*) (p) ZBOŻA

(*) Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego. (p) Oznacza, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG.”.

9.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/17

ZAŁĄCZNIK II W części A załącznika II dyrektywy 90/642/EWG wiersze odnoszące się do kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny otrzymują następujące brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom w (mg/kg) Metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl-m (suma izomerów)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

Kresoksym metylowy

Cyromazyn

Bifentryna

Azoksystrobina

„1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy i) OWOCE CYTRUSOWE Grejpfruty Cytryny Limy Mandarynki (łącznie z klementynkami i podobnymi hybrydami) Pomarańcze Pomelo Inne ii) ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH (w łupinach lub bez) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe Orzechy makadamia Orzechy Pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie Inne iii) OWOCE ZIARNKOWE Jabłka Gruszki Pigwy Inne iv) OWOCE PESTKOWE Morele Czereśnie i wiśnie Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi hybrydami) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,3 1 (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,5 (p) 1

L 293/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 293 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 28 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (1)

 • Dz. U. L293 - 26 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia aminopiralidu i fluopikolidu do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4535) (1)

 • Dz. U. L293 - 23 z 20059.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/180/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 96/49/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3555) (1)

 • Dz. U. L293 - 11 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (1)

 • Dz. U. L293 - 10 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych

 • Dz. U. L293 - 8 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L293 - 3 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L293 - 1 z 20059.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.