Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zakupu i przechowywania antygenów wirusa pryszczycy

Data ogłoszenia:2005-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 7

10.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zakupu i przechowywania antygenów wirusa pryszczycy (2005/780/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 14,


(4)

W tym celu decyzja o liczbie dawek i różnorodności szczepów i podtypów antygenów wirusa pryszczycy przechowywanych we wspólnotowym banku antygenów i szczepionek jest podejmowana z uwzględnieniem potrzeb określonych w kontekście planów gotowości i sytuacji epidemiologicznej, jeśli to konieczne, w porozumieniu ze wspólnotowym laboratorium referencyjnym. W oczekiwaniu na powołanie wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla pryszczycy pod uwagę brane jest sprawozdanie Światowego Laboratorium Referencyjnego FAO ds. Pryszczycy w sprawie wykazu antygenów priorytetowych zalecanych dla banków antygenów, które zostało zatwierdzone przez komitet techniczny Komisji Europejskiej ds. Zwalczania Pryszczycy (EUFMD) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na 36. posiedzeniu plenarnym EUFMD. Pogarszająca się w niektórych częściach świata sytuacja dotycząca pryszczycy wymaga natychmiastowego zasilenia rezerw antygenów ze względu na ryzyko, jakie stanowi osiągnięcie stadium epidemii dla Wspólnoty i krajów sąsiadujących. Decyzja w sprawie zakupu dodatkowych ilości i podtypów antygenów wirusa pryszczycy powinna uwzględniać istniejące ilości takich antygenów, zgodność wymaganą przy łączeniu antygenów w szczepionki poliwalentne oraz pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przyznane producentowi antygenów przynajmniej w jednym z Państw Członkowskich, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (4).

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (2), w szczególności jej art. 80 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 91/666/EWG z dnia 11 grudnia 1991 r. ustanawiającą wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy (3) ustanowiono rezerwy antygenów do szybkiego opracowania szczepionki przeciwko pryszczycy, które ze względów bezpieczeństwa są przechowywane w wyznaczonych oddzielnych miejscach na terenie zakładu producenta. Na mocy dyrektywy 2003/85/WE Komisja zapewnia, by rezerwy skoncentrowanych inaktywowanych antygenów wirusa pryszczycy Wspólnoty do produkcji szczepionek przeciwko pryszczycy były przechowywane na terenie wspólnotowego banku antygenów i szczepionek.

(5)

(6) (2)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/615/WE (Dz.U. L 213 z 18.8.2005, str. 14). (3) Dz.U. L 368 z 31.12.1991, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(4) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

L 294/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2005

(7)

Ponieważ informacje dotyczące ilości i podtypów antygenów lub zatwierdzonych szczepionek przechowywanych we wspólnotowym banku antygenów i szczepionek są traktowane jako informacje niejawne zgodnie z dyrektywą 2003/85/WE, Załącznik do niniejszej decyzji nie powinien być przeznaczony do publikacji. Zgodnie z art. 14 decyzji 90/424/EWG należy ustalić poziom udziału Wspólnoty w tworzeniu rezerw antygenów i warunki, jakim taki udział podlega. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 1. Komisja ponosi całkowite koszty środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2, o maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 2 500 000 EUR. 2. Komisja zawiera umowę zakupu na wartość przewidzianą w ust. 1 zgodnie z art. 80 ust. 4 dyrektywy 2003/85/WE. 3. Komisja zapewnia, by antygeny, o których mowa w art. 1 ust. 1, zostały objęte zakresem obowiązujących umów dotyczących przechowywania antygenów oraz opracowania, produkcji, pakowania, etykietowania i dostawy szczepionek otrzymanych na bazie tych antygenów. 4. Niniejszym upoważnia się Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów do podpisania w imieniu Komisji umowy przewidzianej w ust. 2. Artykuł 3 Zgodnie z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2003/85/WE Załącznik do niniejszej decyzji nie jest przeznaczony do publikacji.

(8)

(9)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Ilości i podtypy antygenów wirusa pryszczycy, które zakupuje Komisja, określone są w Załączniku. 2. Komisja zapewnia, by antygeny były rozprowadzane do przechowywania w dwóch wyznaczonych miejscach na terenie zakładu producenta zgodnie z Załącznikiem. 3. Komisja wprowadza środki wymienione w ust. 1 i 2, we współpracy z dostawcą właściwych antygenów przechowywanych już we wspólnotowym banku antygenów. 4. Środki przewidziane w art. 1 są wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 9 z 200510.11.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/05/COL z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez ponowne nadanie mocy prawnej rozdziałowi 17a w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych

 • Dz. U. L294 - 5 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L294 - 3 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L294 - 1 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.