Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/05/COL z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez ponowne nadanie mocy prawnej rozdziałowi 17a w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych

Data ogłoszenia:2005-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 9

10.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/9

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 144/05/COL z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez ponowne nadanie mocy prawnej rozdziałowi 17a w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru


i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I Protokołu 3 do tego Porozumienia,

ZGODNIE z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, ZGODNIE z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje

zawiadomienia lub wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub gdy Urząd Nadzoru EFTA uzna to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd

Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (4),

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 11 grudnia 2004 r. Komisja Wspólnot Europejskich (5) wydała komunikat

w sprawie przedłużenia obowiązywania Komunikatu w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych (6),

MAJĄC NA UWADZE, że omawiany komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego,

MAJĄC NA UWADZE, że zasady odpowiadające treści Komunikatu w sprawie krótkoterminowych ubezpie-

czeń kredytów eksportowych zostały uwzględnione w rozdziale 17a Wytycznych w sprawie pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że rozdział 17a Wytycznych w sprawie pomocy państwa przestał obowiązywać dnia 31 grudnia 2004 r., MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Zwane dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa. Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, str. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, ostatnio zmienione decyzją Urzędu nr 371/04/COL opublikowaną w Dz.U. L 63 z 10.3.2005, str. 29 oraz w Suplemencie EOG nr 11 z 10.3.2005; zwane dalej „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. 5) Zwana dalej Komisją WE. ( (6) Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia obowiązywania Komunikatu Komisji do Państw Członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych, opublikowany w Dz.U. C 307 z 11.12.2004, str. 12. (1) (2) (3) (4)

L 294/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2005

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA ma przyjąć, po konsultacji z Komisją WE, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję WE, PO KONSULTACJI z Komisją WE, ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie Urząd Nadzoru EFTA odbył z Państwami EFTA, wysyłając dnia

22 kwietnia 2005 r. pisma na ten temat do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Wytyczne w sprawie pomocy państwa zostają zmienione poprzez ponowne nadanie mocy prawnej rozdziałowi 17a w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych. Ponownie wchodzący w życie rozdział 17a Wytycznych w sprawie pomocy państwa będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2005 r. Rozdział 17a Wytycznych w sprawie pomocy państwa został zawarty w Załączniku do niniejszej decyzji (1). 2) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 3) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z wyżej wymienionym Załącznikiem. 4) Zgodnie z pkt d) Protokołu 27 do Porozumienia EOG Komisję WE informuje się przesyłając jej egzemplarz niniejszej decyzji wraz z Załącznikiem. 5) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2005 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Bernd HAMMERMANN

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Załącznik do niniejszej decyzji nie zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pełną treść niezmienionego rozdziału 17a Wytycznych w sprawie pomocy państwa można znaleźć w Dz.U. L 120 z 23.4.1998, str. 27.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 7 z 200510.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zakupu i przechowywania antygenów wirusa pryszczycy

 • Dz. U. L294 - 5 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L294 - 3 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L294 - 1 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.