Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 38 - Strona 3

Tytuł:

Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Data ogłoszenia:2005-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 38 - Strona 3

Strona 3 z 5

Sprawozdanie to jest przekazywane Wspólnemu Komitetowi ustanowionemu w Umowie ramowej o współpracy zawartej pomiędzy Stronami w dniu 29 czerwca 1992 roku. 4. Komitet Sterujący, który podlega Wspólnemu Komitetowi, co do zasady, zbiera się raz do roku, najlepiej przed posiedzeniem Wspólnego Komitetu, zgodnie z uprzednio wspólnie uzgodnionym harmonogramem. Posiedzenia powinny odbywać się na przemian we Wspólnocie i w Brazylii. Posiedzenia nadzwyczajne mogą się odbywać na wniosek każdej ze Stron. 5. Koszty poniesione przez przedstawicieli uczestniczących w posiedzeniach Komitetu Sterującego ponosi Strona, którą oni reprezentują. Artykuł VII Finansowanie Wspólna działalność uzależniona jest od dostępności wystarczających środków finansowych oraz od obowiązujących przepisów prawnych, strategii i programów Stron. Koszty poniesione przez uczestników w ramach wspólnej działalności, co do zasady, nie są rozliczane w drodze przekazania środków finansowych przez jedną ze Stron na rzecz drugiej Strony.


2. Jeśli szczególne ustalenia jednej ze Stron dotyczące współpracy przewidują pomoc finansową przyznaną uczestnikom drugiej Strony, granty, wkłady finansowe lub podobne środki przekazywane przez jedną ze Stron na rzecz uczestników drugiej Strony w ramach wspierania ich działalności są zwolnione z podatków i opłat celnych, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium każdej ze Stron.

Artykuł IX Własność intelektualna Kwestie własności intelektualnej wynikające z niniejszej Umowy traktowane są zgodnie z Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł X Działalność Wspólnoty na rzecz krajów rozwijających się Niniejsza Umowa nie ma wpływu na udział Brazylii, jako kraju rozwijającego się, w działaniach Wspólnoty w dziedzinie badań na rzecz rozwoju.

Artykuł XI Terytorialny zakres stosowania Niniejsza Umowa znajduje zastosowanie z jednej strony na terytorium, na którym zastosowanie ma Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i zgodnie z warunkami określonymi w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, na terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii.

Artykuł XII Wejście w życie i rozwiązanie Umowy, rozstrzyganie sporów 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym obydwie Strony powiadomią się wzajemnie na piśmie o zakończeniu odpowiednich wewnętrznych procedur niezbędnych do tego, by Umowa weszła w życie.

11.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/41

2. Niniejsza Umowa obowiązuje początkowo przez okres pięciu lat i może zostać przedłużona za zgodą obu Stron po dokonaniu oceny w trakcie przedostatniego roku każdego następnego okresu przedłużenia. 3. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za zgodą obu Stron. Zmiany wejdą w życie na takich samych zasadach, jak określono w ustępie 1. 4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie przez każdą ze Stron za sześciomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem przekazanym drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na ważność lub trwanie wspólnych projektów badawczych będących w trakcie realizacji na podstawie niniejszej

Umowy, ani na szczególne prawa i obowiązki powstałe zgodnie z Załącznikiem. 5. Wszelkie wątpliwości lub spory związane z interpretacją lub realizacją niniejszej Umowy są rozwiązywane w drodze porozumienia pomiędzy Stronami. Sporządzono w Brazylii, dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące czwartego roku, w dwóch egzemplarzach, w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym wszystkie wersje językowe są na równi autentyczne. W przypadku różnicy w interpretacji pomiędzy tymi wersjami językowymi rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

L 295/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 295 POZ 38 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 200511.11.2005

  Decyzja Rady 2005/784/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L295 - 51 z 200511.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/231/WE oraz 2002/272/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4102) (1)

 • Dz. U. L295 - 44 z 200511.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa, który Niemcy planują wdrożyć na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury służącej bezpośrednio przemysłowi zgodnie z pkt 7 części II wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych Poprawa regionalnej struktury gospodarczej – Tworzenie lub rozbudowa centrów przedsiębiorczości, technologii oraz inkubatorów oferujących małym i średnim przedsiębiorstwom pomieszczenia i usługi (2004–2006) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1315) (1)

 • Dz. U. L295 - 37 z 200511.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L295 - 36 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L295 - 35 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L295 - 34 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1841/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L295 - 33 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L295 - 31 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L295 - 30 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L295 - 27 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L295 - 25 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L295 - 21 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L295 - 20 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L295 - 18 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L295 - 10 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L295 - 9 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L295 - 8 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L295 - 7 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L295 - 5 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L295 - 3 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 11 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L295 - 1 z 200511.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.