Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 296 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Chemische Werke Piesteritz (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 427) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 296 POZ 19

Strona 1 z 24
12.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Chemische Werke Piesteritz (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 427)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/786/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) oraz po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:


I. PROCEDURA (1)

Komisja zdecydowała dnia 16 grudnia 1997 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec przyznanej pomocy. Powyższą decyzję przekazano Niemcom w dniu 22 stycznia 1998 r. Streszczenie decyzji opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja poinformowała także przedsiębiorstwo Prayon-Rupel o powyższym dnia 19 grudnia 1997 r. oraz przekazała mu dnia 5 marca 1998 r. pełną treść przyjętej decyzji.

(4)

Dnia 5 maja 1998 r. Prayon-Rupel wniosło skargę do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (SPI) o stwierdzenie nieważności decyzji. Dnia 15 marca 2001 r. uchylono kwestionowaną decyzję (3). Wyrok doręczono Komisji dnia 19 marca 2001 r.

W piśmie z dnia 7 marca 1997 r., które wpłynęło w dniu 15 kwietnia oraz zostało zarejestrowane dnia 18 kwietnia 1997 r., Niemcy zgłosiły pomoc państwa udzieloną na rzecz przedsiębiorstwa Chemische Werke Piesteritz GmbH (dalej zwanego „CWP”). Zgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorstwo otrzymało już część pomocy. Komisja zwróciła się w pismach z dnia 14 maja 1997 r., 22 lipca 1997 r. oraz 4 listopada 1997 r. o uzupełnienie informacji, które Niemcy przekazały w pismach z dnia 10 lipca 1997 r. oraz 2 września 1997 r. i które zarejestrowano każdorazowo w dniu wpłynięcia. Pytania sformułowane w piśmie Komisji z dnia 4 listopada omówiono w trakcie spotkania z przedstawicielami władz niemieckich w dniu 24 listopada 1997 r. W dniu 17 czerwca 1997 r. do Komisji wpłynęło zapytanie bezpośredniego konkurenta beneficjenta pomocy. Przedsiębiorstwo Société Chimique Prayon-Rupel SA (zwane dalej „Prayon-Rupel”), bezpośredni konkurent beneficjenta, w piśmie z dnia 28 lipca 1997 r. wyraziło swoje wątpliwości co do zgodności przyznanej pomocy z prawem konkurencji.

(5)

(2)

W wyniku powyższego wyroku Komisja wszczęła w dniu 20 czerwca 2001 r. formalne postępowanie wyjaśniające. Decyzję w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4). Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie przedmiotowej pomocy. Dnia 20 sierpnia 2001 r. wpłynęły uwagi konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker (dalej zwane „CFB”), które zostały zarejestrowane dnia 21 sierpnia 2001 r. W piśmie z dnia 10 września 2001 r., zarejestrowanym dnia 13 września 2001 r., Prayon-Rupel uzupełniło swoje stanowisko z dnia 15 czerwca 2001 r. Z kolei w piśmie z dnia 26 września 2001 r., zarejestrowanym tego samego dnia, wpłynęły uwagi przedsiębiorstwa BK Giulini GmbH (dalej zwanego „BK Giulini”). Powyższe uwagi przekazano Niemcom dnia 29 października 2001 r. oraz 6 sierpnia 2002 r. Niemcy odpowiedziały na powyższe w piśmie z dnia 8 października 2002 r., zarejestrowanym tego samego dnia, przekazując odpowiedź CWP na uwagi stron trzecich.

(1) Dz.U. C 226 z 11.8.2001, str. 2.

(2) Dz.U. C 51 z 18.2.1998, str. 7. (3) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2001 r., sprawa T-73/98, Société Chimique Prayon Rupel SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2001, str. II-867. (4) Patrz: przypis 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 296 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 42 z 200512.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2005 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Francję i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4356)

 • Dz. U. L296 - 41 z 200512.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2005 r. dotycząca niewłączenia naledu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4351) (1)

 • Dz. U. L296 - 39 z 200512.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 97/569/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Republiki Południowej Afryki do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4283) (1)

 • Dz. U. L296 - 18 z 200512.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L296 - 17 z 200512.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/77/WE z dnia 11 listopada 2005 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L296 - 15 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2005/2006

 • Dz. U. L296 - 13 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2005/2006

 • Dz. U. L296 - 12 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 29. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L296 - 11 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 30. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L296 - 10 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 346. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L296 - 8 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 174. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L296 - 6 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 174. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L296 - 3 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L296 - 1 z 200512.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.