Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 3

Strona 3 z 6

Artykuł 6 Komisja oraz Państwa Członkowskie bezzwłocznie powiadamiają się nawzajem o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wszelkich istotnych informacji, którymi dysponują w związku z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności informacji dotyczących naruszenia prawa, problemów z egzekwowaniem przepisów prawa oraz informacji dotyczących wyroków wydawanych przez sądy krajowe. Artykuł 7 Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez Państwa Członkowskie.


16.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/25

Artykuł 8 Państwa Członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wdrożenie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach oraz o ich wszelkich późniejszych zmianach. Artykuł 9 Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie: a) na terytorium Wspólnoty, włącznie z jej przestrzenią powietrzną; b) na pokładzie wszystkich statków powietrznych lub statków morskich podlegających jurysdykcji Państw Członkowskich;

c) do wszelkich osób fizycznych na lub poza terytorium Wspólnoty, będących obywatelami Państw Członkowskich;

d) do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Państw Członkowskich;

e) do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do wszelkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Wspólnoty.

Artykuł 10 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r. W imieniu Rady

T. JOWELL

Przewodniczący

L 299/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2005

ZAŁĄCZNIK I Wykaz sprzętu, który może zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, o którym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. a) Poniższy wykaz nie obejmuje artykułów, które zostały specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych. 1) Hełmy kuloodporne, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze używane do ochrony w trakcie zamieszek oraz tarcze kuloodporne, a także ich specjalnie zaprojektowane części. 2) Specjalnie zaprojektowany sprzęt do zdejmowania odcisków palców. 3) Reflektory poszukiwawcze z systemem sterowania. 4) Sprzęt budowlany wyposażony w elementy ochrony przed pociskami. 5) Noże myśliwskie. 6) Specjalnie zaprojektowany sprzęt do produkcji broni śrutowej. 7) Sprzęt do ręcznego ładowania amunicji. 8) Urządzenia podsłuchowe. 9) Półprzewodnikowe detektory optyczne. 10) Wzmacniacze obrazu. 11) Celowniki teleskopowe. 12) Broń gładkolufowa wraz z amunicją, z wyjątkiem zaprojektowanej specjalnie do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane części do niej z wyjątkiem: — pistoletów sygnałowych; — broni pneumatycznej i broni na naboje, która została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu w przemyśle lub jako humanitarne urządzenia do ogłuszania zwierząt. 13) Symulatory do szkoleń w zakresie posługiwania się bronią palną oraz specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane części i akcesoria do nich. 14) Bomby i granaty, z wyjątkiem zaprojektowanych specjalnie do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane części do nich. 15) Kamizelki kuloodporne, z wyjątkiem wyprodukowanych zgodnie z normami lub specyfikacjami wojskowymi, a także specjalnie zaprojektowane części do nich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 72 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 40 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.