Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 6

Strona 6 z 6

Service de la politique étrangère et de sécurité commune tel.: (33) 1 43 17 45 16 faks: (33) 1 43 17 45 84 IRLANDIA Department of Foreign Affairs (United Nations Section) 79-80 Saint Stephen's Green Dublin 2 tel.: + 353 1 478 0822 faks: + 353 1 408 2165 Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Financial Markets Department) Dame Street Dublin 2 tel.: + 353 1 671 6666 faks + 353 1 679 8882 Department of Enterprise, Trade and Employment (Export Licensing Unit) Lower Hatch Street Dublin 2 tel.: + 353 1 631 2534 faks: + 353 1 631 2562 WŁOCHY Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I-00194 Roma D.G.EU. — Ufficio IV tel.: (39) 06 3691 3645 faks: (39) 06 3691 2335 D.G.C.E. — U.A.M.A. tel.: (39) 06 3691 3605 faks: (39) 06 3691 8815 CYPR 1. Import-Export Licencing Unit Trade Service Ministry of Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia tel.: 357 22 867100 faks: 357 22 316071 2. Supervision of International Banks, Regulations and Financial Stability Department Central Bank of Cyprus 80, Kennedy Avenue 1076 Nicosia tel.: 357 22 714100 faks: 357 22 378153 ŁOTWA Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības iela 36 Rīga LV 1395 tel.: (371) 7016 201 faks: (371) 7828 121


L 299/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2005

LITWA Ministry of Foreign Affairs Security Policy Department J. Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius tel.: + 370 5 2362516 faks: + 370 5 2313090 LUKSEMBURG Ministère de l'économie et du commerce extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg tel.: (352) 478 23 70 faks: (352) 46 61 38 e-mail: office.licences@mae.etat.lu Ministère des affaires étrangères et de l'immigration Direction des affaires politiques 5, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg tel.: (352) 478 2421 faks: (352) 22 19 89 Ministère des Finances 3 rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg faks: 00352 475241 WĘGRY Hungarian Trade Licencing Office Margit krt. 85. H-1024 Budapest Hungary Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345 tel.: + 36-1-336-7327 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. H-1024 Budapest Magyarország Postafiók: 1537 Budapest Pf.:345 tel.: + 36-1-336-7327 MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 tel.: + 356 21 24 28 53 faks: + 356 21 25 15 20 NIDERLANDY Ministerie van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 NL-8004 De Zwolle tel.: (31-38) 467 25 41 faks: (31-38) 469 52 29

AUSTRIA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle) Stubenring 1 A-1010 Wien tel.: (+ 43-1) 711 00-0 faks: (+ 43-1) 711 00-8386 POLSKA Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Kontroli Eksportu Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska tel.: (+ 48 22) 693 51 71 faks: (+ 48 22) 693 40 33 PORTUGALIA Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcćão-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa tel.: (351) 21 394 67 02 faks: (351) 21 394 60 73 Ministério das Finanćas Direcćão-Geral dos Assuntos Europeus e Relaćões Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa tel.: (351) 21 882 3390/8 faks: (351) 21 882 3399 SŁOWENIA 1. Ministrstvo za zunanje zadeve Sektor za mednarodne organizacije in človekovo varnost Prešernova cesta 25 SI-1001 Ljubljana tel.: 00 386 1 478 2206 faks: 00 386 1 478 2249 2. Ministrstvo za notranje zadeve Sektor za upravne zadeve prometa, zbiranja in združevanja, eksplozivov in orožja Bethovnova ulica 3 SI-1501 Ljubljana tel.: 00 386 1 472 47 59 faks: 00 386 1 472 42 53 3. Ministrstvo za gospodarstvo Komisija za nadzor izvoza blaga za dvojno rabo Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana tel.: 00 386 1 478 3223 faks: 00 386 1 478 3611 4. Ministrstvo za obrambo Direktorat za Logistiko Kardeljeva ploščad 24 SI-1000 Ljubljana tel.: 00 386 1 471 20 25 faks: 00 386 1 512 11 03

16.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/31

SŁOWACJA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 827 15 Bratislava 212 tel.: 00421/2/4854 1111 faks: 00421/2/4333 7827 FINLANDIA Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FI-00161 Helsinki/Helsingfors tel.: (358-9) 16 00 5 faks: (358-9) 16 05 57 07 Puolustusministeriö/Försvarsministeriet Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8 PL/PB 31 FI-00131 Helsinki/Helsingfors tel.: (358-9) 16 08 81 28 faks: (358-9) 16 08 81 11 SZWECJA Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Box 70 252 107 22 Stockholm

tel.: (+46-8) 406 31 00 faks: (+46-8) 20 31 00 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Sanctions Licensing Unit Export Control Organisation Department of Trade and Industry Kingsgate House 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW tel.: (44) 20 7215 4544 faks: (44) 20 7215 4539 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Komisja Wspólnot Europejskich Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych Dyrekcja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO): Koordynacja i wkład Komisji Dział A.2: Sprawy prawne i instytucjonalne, Wspólne Działania WPZiB, Sankcje, Proces Kimberley CHAR 12/163 B-1049 Bruksela Belgia tel.: (32–2) 296 25 56 faks: (32–2) 296 75 63 e-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 72 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 40 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.