Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 40

Strona 1 z 3
L 299/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

nr 3002/92 z dnia 16 października 1992 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji (3).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaż zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej odbywa się w drodze przetargu i po cenie nie niższej niż cena stwierdzona na rynku w miejscu składowania lub, jeśli jest to niemożliwe, na najbliższym rynku, z uwzględnieniem kosztów transportu, dla takiej samej jakości oraz reprezentatywnej ilości pozwalając na uniknięcie zakłóceń rynku. Z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych w trakcie zbiorów w 2005 r. ilość pszenicy zwyczajnej przeznaczonej dla Łotwy jest niewystarczająca na zaspokojenie popytu wewnętrznego. Ponadto Łotwa dysponuje znacznymi zapasami interwencyjnymi pszenicy zwyczajnej, na które trudno jest znaleźć zbyt, należy je zatem wykorzystać. Z tego względu można zorganizować sprzedaż na rynku Wspólnoty w drodze przetargu, w celu przetworzenia pszenicy zwyczajnej na mąkę. Aby uwzględnić sytuację rynku wspólnotowego, należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik udzielenia zamówień w odniesieniu do zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży. W celu zapewnienia kontroli dotyczącej specjalnego przeznaczenia zapasów stanowiących przedmiot przetargów należy przewidzieć monitorowanie specjalne w odniesieniu do dostaw pszenicy zwyczajnej i jej przetworzenia na mąkę. W celu umożliwienia tego monitorowania, należy wprowadzić obowiązek stosowania procedur ustalonych w rozporządzeniu Komisji (EWG)

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania tych zadań konieczne jest, aby oferent wniósł zabezpieczenie, które ze względu na charakter omawianych operacji, musi zostać określone w drodze odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, szczególnie w odniesieniu do jej wysokości, która powinna być wystarczająca, aby zapewnić właściwe wykorzystanie produktów, oraz warunków zwolnienia z takiego zabezpieczenia, które muszą zawierać dowód na przetworzenie produktów na mąkę.

(6)

Istotne jest ponadto, by powiadomienie Komisji przez łotewską agencję interwencyjną zachowało anonimowość oferentów.

(7)

W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty łotewska agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 24 276 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, w celu przetworzenia jej na mąkę.

(3)

Artykuł 2

(4)

Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93.

się

zgodnie

Jednak, w drodze odstępstwa:

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1169/2005 (Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 19).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 72 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 23 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L299 - 1 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.