Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 11

SEKCJA 2

System podwójnej kontroli przydzielania limitów ilościowych Artykuł 18 1. Właściwe władze Federacji Rosyjskiej wydają pozwolenie na wywóz dotyczące wszystkich wysyłek produktów stalowych podlegających limitom ilościowym określonym w załączniku V do wysokości tych limitów.

2. Właściwe władze Państw Członkowskich powiadamiają Komisję o przypadkach wymienionych w ust. 1, podając w szczególności:

a) ilości produktów;

b) grupę produktów wykazaną w dokumentacji przywozowej i dokumentacji zachowanej przez właściwe władze;


2. Do celów wydania pozwolenia na przywóz wymienionego w art. 21 importer przedstawia oryginał pozwolenia na wywóz.

c) numer pozwolenia na wywóz oraz wykazaną kategorię. Artykuł 19 3. Po zmianie klasyfikacji właściwe władze Państw Członkowskich nie wydają nowego pozwolenia na przywóz dla produktów stalowych podlegających wspólnotowemu limitowi ilościowemu określonemu w załączniku V, dopóki nie uzyskają od Komisji potwierdzenia zgodnie z procedurą ustaloną w art. 4, że ilości, które mają być przywiezione, są dostępne. 1. Pozwolenie na wywóz dla limitów ilościowych odpowiada wzorcowi przedstawionemu w załączniku II i zaświadcza, między innymi, że dana ilość produktów została wliczona na poczet limitu ilościowego ustanowionego dla danej grupy produktów.

22.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/5

2. Każde pozwolenie na wywóz obejmuje tylko jedną grupę produktów wymienionych w załączniku I. Artykuł 20 Wywóz jest wliczany na poczet limitów ilościowych ustanowionych na rok, w którym produkty objęte pozwoleniem na wywóz zostały wysłane w rozumieniu art. 2 ust. 4. Artykuł 21 1. O ile zgodnie z art. 4 Komisja potwierdzi, że w ramach danych limitów ilościowych dostępna jest ilość, o którą ubiega się wnioskodawca, właściwe władze Państwa Członkowskiego wydają pozwolenie na przywóz najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od okazania przez importera oryginału odpowiedniego pozwolenia na wywóz. Okazanie to musi być dokonane nie później niż dnia 31 marca roku następującego po tym, w którym towary objęte pozwoleniem na wywóz zostały wysłane. Pozwolenia na przywóz są wydawane przez właściwe władze dowolnego Państwa Członkowskiego, niezależnie od tego, jakie Państwo Członkowskie jest wykazane w pozwoleniu na wywóz, o ile Komisja potwierdziła zgodnie z procedurą określoną w art. 4, że ilość, o którą ubiega się wnioskodawca, jest dostępna w granicach danego limitu ilościowego. 2. Pozwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesiące od daty ich wydania. Na uzasadniony wniosek importera właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą przedłużyć okres ważności pozwolenia na dalszy okres nieprzekraczający czterech miesięcy. 3. Pozwolenia na przywóz są sporządzane w formie określonej w załączniku III i są ważne na całym obszarze celnym Wspólnoty. 4. Deklaracje lub wnioski składane przez importera w celu uzyskania pozwolenia na przywóz zawierają: a) pełną nazwę i adres eksportera; b) pełną nazwę i adres importera; c) dokładny opis towarów wraz z kodem(-ami) TARIC; d) kraj pochodzenia towarów; e) kraj wysyłki; f) odpowiednią grupę produktów i ilość danych produktów; g) wagę netto według pozycji CN; h) wartość cif produktów na granicy Wspólnoty według pozycji CN;

i) w stosownym wypadku, termin płatności i dostawy oraz kopię listu przewozowego i umowy kupna;

j) datę i numer pozwolenia na wywóz;

k) wszelkie kody wewnętrzne stosowane do celów administracyjnych;

l) datę i podpis importera.

5. Importerzy nie są zobowiązani do przywozu łącznej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki.

6. Pozwolenie na przywóz może być wydane za pomocą środków elektronicznych, pod warunkiem że dane urzędy celne mają dostęp do dokumentu za pośrednictwem sieci komputerowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.