Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 11

Artykuł 22 Ważność pozwoleń na przywóz wydanych przez władze Państw Członkowskich jest uzależniona od ważności pozwoleń na wywóz i ilości wskazanych w pozwoleniach na wywóz wydanych przez właściwe władze Federacji Rosyjskiej, na podstawie których wydano pozwolenia na przywóz.

Artykuł 23 Pozwolenia na przywóz lub dokumenty równoważne są wydawane przez właściwe władze Państw Członkowskich zgodnie z art. 2 ust. 2 i przy zachowaniu zasady równouprawnienia wszystkich importerów ze Wspólnoty, niezależnie od tego, gdzie znajduje się ich siedziba na terenie Wspólnoty, nie naruszając przy tym wymogu zgodności z innymi warunkami określonymi przez przepisy obowiązujące w danym czasie.


Artykuł 24 1. Jeśli Komisja uzna, że całkowite ilości objęte pozwoleniami na wywóz wydanymi przez Federację Rosyjską dla danej grupy wyrobów przekroczyły limit ilościowy wyznaczony dla tej grupy, wówczas właściwe władze wydające pozwolenia w Państwach Członkowskich zostaną o tym bezzwłocznie poinformowane celem zawieszenia dalszego wydawania pozwoleń na przywóz. W takim wypadku Komisja niezwłocznie uruchamia procedurę konsultacji.

2. Właściwe władze Państwa Członkowskiego odmawiają wydania pozwoleń na przywóz wyrobów pochodzących z Federacji Rosyjskiej, które nie są objęte pozwoleniami na wywóz, wydanymi zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału.

L 303/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

SEKCJA 3

LU = Luksemburg HU = Węgry MT = Malta

Postanowienia wspólne Artykuł 25 1. Pozwolenie na wywóz wymienione w art. 18 oraz świadectwo pochodzenia wymienione w art. 2 może zawierać dodatkowe kopie należycie oznaczone, jako takie. Oryginał i kopie tych dokumentów są sporządzone w języku angielskim. 2. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 1 są wypełnione odręcznie, to wpisy muszą być dokonane tuszem i drukowanymi literami. 3. Pozwolenia na wywóz lub równoważne im dokumenty oraz świadectwa pochodzenia mają wymiary 210 × 297 mm. Drukowane są na białym papierze do pisania, formatowanym, niezawierającym masy ściernej, o wadze nie mniejszej niż 25 g/m2. Każda część dokumentu zawiera w tle drukowany wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa przy użyciu środków mechanicznych bądź chemicznych. 4. Właściwe władze Państw Członkowskich uznają wyłącznie oryginały dokumentów jako ważne dla celów przywozu, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. 5. Każde pozwolenie na wywóz, lub dokument równoważny, jest opatrzone znormalizowanym numerem seryjnym, drukowanym lub nie, na podstawie którego można je zidentyfikować. 6. Numer ten składa się z następujących elementów:

NL = Niderlandy AT = Austria PL PT SL SK FI SE = Polska = Portugalia = Słowenia = Słowacja = Finlandia = Szwecja

GB = Zjednoczone Królestwo,

— cyfry określającej rok kontyngentowy odpowiadającej ostatniej cyfrze danego roku, np. „5” dla 2005 r.; — dwucyfrowego numeru określającego pozwolenie w kraju wywozu;

urząd

wydający

— pięciocyfrowego numeru w porządku kolejno od 00001 do 99999, przyznanego danemu Państwu Członkowskiemu przeznaczenia.

Artykuł 26 Pozwolenie na wywóz i świadectwo pochodzenia mogą być wydane po wysyłce produktów, których dotyczą. W takich przypadkach zawierają one adnotację „wydane z datą wsteczną”.

— następujących dwóch liter identyfikujących kraj wywozu: RU = Federacja Rosyjska,

Artykuł 27 — dwóch liter określających Państwo Członkowskie przeznaczenia, jak poniżej: BE = Belgia W razie kradzieży, utraty lub zniszczenia pozwolenia na wywóz lub świadectwa pochodzenia eksporter może zwrócić się do właściwych władz, które wydały dokument, o wydanie duplikatu na podstawie dokumentów wywozowych będących w jego posiadaniu. Wydany w ten sposób duplikat pozwolenia lub świadectwa powinien nosić adnotację „duplikat”. Duplikat nosi datę oryginału pozwolenia lub świadectwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.