Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

7. W rubryce 10 właściwe władze wskazują odpowiednią grupę wyrobów stalowych.

8. Oznaczenia agencji wystawiających i władz dokonujących odpisów nanoszone są przy pomocy pieczęci. Pieczęć władz wydających można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem suchej pieczęci składającym się z liter lub cyfr uzyskanych przez perforację, bądź nadrukiem na pozwoleniu. Władze wydające stosują zabezpieczoną metodę zapisu przydzielonej ilości w taki sposób, aby uniemożliwiała wstawienie liczb lub odnośników.


9. Na odwrocie kopii nr 1 i kopii nr 2 umieszczona jest rubryka, w której władze celne podczas wypełniania formalności przywozowych albo właściwe władze administracyjne

W takich wypadkach właściwe władze Wspólnoty zwracają świadectwo pochodzenia lub pozwolenie na wywóz albo kopię któregokolwiek z nich właściwym władzom Federacji Rosyjskiej, podając w stosownym wypadku przyczyny dotyczące formy lub treści, które uzasadniają przeprowadzenie dochodzenia. Jeżeli przedłożono fakturę, wówczas faktura taka lub jej kopia jest dołączana do świadectwa pochodzenia lub pozwolenia na wywóz albo jego kopii. Właściwe władze przekazują również wszelkie udzielone informacje sugerując, że dane zamieszczone w świadectwie pochodzenia lub w pozwoleniu na wywóz są nieścisłe.

L 303/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

2. Ustęp 1 stosuje się również do późniejszych weryfikacji deklaracji pochodzenia. 3. Wyniki późniejszych weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z ust. 1 są przekazywane właściwym władzom Wspólnoty najpóźniej w ciągu trzech miesięcy. Przekazane informacje określają, czy kwestionowane świadectwo, pozwolenie bądź deklaracja dotyczą produktów faktycznie wywiezionych oraz czy produkty te można zakwalifikować do przywozu do Wspólnoty na podstawie niniejszego rozdziału. Właściwe władze Wspólnoty mogą również zażądać kopii całej dokumentacji niezbędnej do pełnego ustalenia faktów, w tym w szczególności pochodzenia towarów. 4. W przypadku wykrycia nadużyć lub poważnych nieprawidłowości w stosowaniu deklaracji pochodzenia, podczas przeprowadzania takich weryfikacji, dane Państwo Członkowskie informuje o tym fakcie Komisję. Komisja przekazuje te informacje pozostałym Państwom Członkowskim. 5. Wyrywkowe zastosowanie procedury określonej w niniejszym artykule nie stanowi przeszkody dla dopuszczenia danych produktów do swobodnego obrotu. Artykuł 31 1. W przypadku gdy procedura weryfikacji, o której mowa w art. 30, bądź informacje dostępne dla właściwych władz Wspólnoty wykażą, że przepisy niniejszego rozdziału są naruszane, wówczas władze żądają, aby Federacja Rosyjska przeprowadziła odpowiednie dochodzenia lub dopilnowania, aby takie dochodzenia zostały przeprowadzone w zakresie czynności, które naruszają lub wydają się naruszać przepisy niniejszego rozdziału. Wyniki tych dochodzeń są przekazywane właściwym władzom Wspólnoty wraz z wszelkimi innymi stosownymi informacjami umożliwiającymi ustalenie rzeczywistego pochodzenia produktów.

2. Podczas wykonywania działania podjętego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału właściwe władze Wspólnoty mogą wymieniać z właściwymi władzami Federacji Rosyjskiej informacje, które są uważane za przydatne w zapobieganiu naruszaniu przepisów niniejszego rozdziału. 3. W przypadku ustalenia, że przepisy niniejszego rozdziału zostały naruszone, Komisja może podjąć środki, które są niezbędne do zapobieżenia powtórzeniu się takiego naruszenia.

Artykuł 32 Komisja koordynuje działanie podjęte przez właściwe władze Państw Członkowskich na podstawie przepisów niniejszego rozdziału. Właściwe władze Państw Członkowskich informują Komisję oraz inne Państwa Członkowskie o podjętym przez siebie działaniu i o uzyskanych wynikach.

ROZDZIAŁ IV USTALENIA KOŃCOWE

Artykuł 33 Rozporządzenie (WE) nr 2267/2004 zostaje niniejszym uchylone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.