Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 22

L 303/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

cenia należytej uwagi na koordynację wspieranych działań w zainteresowanych państwach partnerskich, jak i między nimi.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 i art. 181a,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 382/2001 (2) ustanawia ramy prawne dla wzmocnienia współpracy i stosunków handlowych z uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji do dnia 31 grudnia 2005 r.

Drugi akapit art. 114 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), przewiduje, w drodze wyjątku, możliwość przyznawania dotacji osobom fizycznym, jeśli możliwość taka przewidziana jest w podstawowym akcie prawnym. Sytuacje takie pojawiają się regularnie w związku z realizacją Programu Szkolenia Kadry Kierowniczej w Japonii i Korei, mogą także czasami występować w związku z innymi działaniami dotyczącymi współpracy z państwami uprzemysłowionymi, w szczególności w ramach współpracy w dziedzinie edukacji lub wymiany zasobów ludzkich. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 382/2001,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Niektóre przyszłe aspekty ram prawnych dla interwencji Wspólnoty w dziedzinie stosunków zewnętrznych, wraz ze wspieraniem współpracy i stosunków handlowych z państwami uprzemysłowionymi, w kolejnym okresie perspektywy finansowej (2007–2013), należy dopiero określić. Takie nowe ramy prawne mogą mieć zastosowanie najwcześniej od 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 382/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 5 dodaje się następujący akapit:

(3)

Ze względu na fakt, że zapewnienie ciągłości działań dotyczących współpracy z państwami uprzemysłowionymi odgrywa niezmiernie ważną rolę, konieczne jest uniknięcie potencjalnego braku podstawy prawnej dla tych działań w okresie pomiędzy obecną datą wygaśnięcia rozporządzenia (WE) nr 382/2001 a datą, począwszy od której mogą mieć zastosowanie nowe ramy prawne. Stosowne przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 382/2001 umożliwi wypełnienie potencjalnej luki w ramach prawnych regulujących współpracę z państwami uprzemysłowionymi.

„W odpowiednich przypadkach, w szczególności w przypadku projektów edukacyjnych i szkoleniowych lub innych podobnych projektów, z których korzystać mogą osoby indywidualne, wsparcie Wspólnoty może przyjąć formę dotacji dla osób fizycznych. Dotacje te mogą przyjąć formę stypendiów.” 2) W art. 7 dodaje się następujący akapit: „W tym celu, wsparcie Wspólnoty może przyjąć formę dotacji dla osób fizycznych. Dotacje te mogą przyjąć formę stypendiów.” 3) W art. 13 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2007 r.”

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(4)

Przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 382/2001 jest tym bardziej uzasadnione, że ocena projektów i programów finansowanych w ramach tego rozporządzenia przeprowadzona w 2004 roku potwierdziła ich skuteczność i potrzebę ich kontynuacji przy jednoczesnej konieczności zwró-

(1) Opinia z dnia 23.6.2005 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 57 z 27.2.2001, str. 10.

22.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/23

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.