Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 32

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 32

Strona 1 z 3
L 303/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 4b i art. 8 ust. 2, po konsultacjach z Komitetem Naukowym ds. Produktów Przeznaczonych dla Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

nika I do dyrektywy 67/548/EWG powinny również zostać zawarte w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG, chyba że zostaną ocenione przez SCCP i uznane za dopuszczone do użycia w produktach kosmetycznych.

(4)

Substancje zakwalifikowane jako CMR kategorii 1 i 2 wymienione w załączniku III sekcja 1 do dyrektywy 76/768/EWG powinny zostać skreślone, ponieważ są one obecnie wymienione w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG i z tego względu nie mogą być używane jako składniki w produktach kosmetycznych.

(5)

Dyrektywa 76/768/EWG zmieniona dyrektywą 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zabrania używania w produktach kosmetycznych substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) kategorii 1, 2 i 3 na mocy załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (3), ale zezwala na używanie substancji zaklasyfikowanych do kategorii 3 na mocy dyrektywy 67/548/EWG pod warunkiem oceny i zatwierdzenia przez Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP), zastąpiony przez Naukowy Komitet ds. Produktów Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCP) decyzją Komisji 2004/210/WE (4). Dyrektywa 67/548/EWG została zmieniona dyrektywą 2004/73/WE i z tego względu konieczne jest zastosowanie środków w celu dostosowania dyrektywy 76/768/EWG do przepisów zawartych w dyrektywie 67/548/EWG. Jak dotąd niektóre substancje zaklasyfikowane do CMR kategorii 1 i 2 na mocy załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG nie zostały jeszcze wymienione w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG, dlatego konieczne jest zawarcie ich w tym załączniku. Substancje zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 na mocy załącz-

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE (5) spowodowała umieszczenie w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG niektórych substancji, które były tam już wymienione uprzednio. Załącznik ten powinien zatem zostać zmieniony dla celów przejrzystości.

(6)

Należy zatem 76/768/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(2)

Załączniki II i III do dyrektywy 76/768/EWG zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki mające na celu zagwarantowanie, że od dnia 22 sierpnia 2006 r. ani producenci, ani importerzy mający siedzibę na terytorium Wspólnoty nie będą wprowadzać do obrotu produktów, które nie spełniają wymogów niniejszej dyrektywy.

(3)

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji z dnia 2005/52/WE (Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 9). 2) Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 26. ( (3) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji z dnia 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1). (4) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 45.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

 • Dz. U. L303 - 1 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.