Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 61

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 61

22.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/61

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) Art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zapewnia elastyczne i usprawnione funkcjonowanie EUMM. W tym kontekście Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel dokonuje regularnych ocen funkcjonowania EUMM i terytorium geograficznego objętego EUMM celem ciągłego dostosowywania wewnętrznej organizacji EUMM do priorytetów Unii na Bałkanach Zachodnich. Na początku 2006 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel przedkłada Radzie sprawozdanie oceniające, czy istnieją warunki do zakończenia działań monitorujących w Albanii; na początku 2006 r. dokona również przeglądu obecności EUMM w Bośni i Hercegowinie oraz przedstawi zalecenia. Komisja jest w pełni włączona w te działania.”. 3) Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi a) 2 miliony EUR na rok 2005 oraz b) 1 723 982,80 EUR na rok 2006.”. 4) W art. 8 akapit drugi datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 25 listopada 2002 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2002/921/WPZiB rozszerzające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (1) (EUMM). Dnia 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/794/WPZiB (2) przedłużające do dnia 31 grudnia 2005 r. wspólne działanie 2002/921/WPZiB. EUMM powinna kontynuować swoje działania na Bałkanach Zachodnich wspierające politykę Unii Europejskiej w stosunku do tego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa, Serbii i Czarnogóry oraz sąsiednich regionów, które mogą odczuć skutki wszelkich niekorzystnych wydarzeń w Kosowie lub w Serbii i Czarnogórze. Mandat EUMM powinien być w związku z tym odpowiednio rozszerzony i zmieniony,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Mandat EUMM zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r. Artykuł 2 We wspólnym działaniu 2002/921/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 2 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) monitoruje rozwój wydarzeń politycznych i dotyczących bezpieczeństwa w ramach swojego zakresu odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa, Serbii i Czarnogóry oraz sąsiednich regionów, które mogą odczuć skutki wszelkich niekorzystnych wydarzeń w Kosowie lub w Serbii i Czarnogórze;”.

Sporządzono w Brukseli, 21 listopada 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. w Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 76. (2) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 55.

51

oraz

sprostowanie

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

 • Dz. U. L303 - 1 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.