Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 21

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 96/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.

L 306/21

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. (1)

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/5/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniającą dyrektywę 2002/26/WE w odniesieniu do metod pobierania próbek i metod analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ochratoksyny A w środkach spożywczych (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiającą metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2005/108/WE z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (5).

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 37/2005 uchyla dyrektywę Komisji 92/1/EWG (6), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

268 z 13.10.2005, str. 7. 10 z 13.1.2005, str. 18. 27 z 29.1.2005, str. 38. 34 z 8.2.2005, str. 15. 34 z 8.2.2005, str. 43. 34 z 11.2.1992, str. 28.

L 306/22

PL

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2005

Artykuł 1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 54zx (dyrektywa Komisji 2002/26/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32005 L 0005: dyrektywą Komisji 2005/5/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 38).”;

2)

po pkt 54zzq (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2003) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„54zzr. 32005 R 0037: rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 10 z 13.1.2005, str. 18).

54zzs. 32005 L 0010: dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo [a]pirenu w środkach spożywczych (Dz.U. L 34 z 8.2.2005, str. 15).”;

3)

po pkt 59 (C/345/93/str. 3: komunikat Komisji) dodaje się punkt w brzmieniu:

„60. 32005 H 0108: zalecenie Komisji 2005/108/WE z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (Dz.U. L 34 z 8.2.2005, str. 43).”;

4)

skreśla się tekst punktu 54c (dyrektywa Komisji 92/1/EWG).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 37/2005, dyrektyw 2005/5/WE i 2005/10/WE oraz zalecenia 2005/108/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 306/23

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz Protokół 31 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 34 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 32 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 30 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 28 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 26 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 24 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 18 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 16 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 14 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 8 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 3 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 1 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.