Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 34

L 306/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

24.11.2005

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik IV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (2),


(1)

(2)

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Po pkt 18 (rozporządzenie (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika IV do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu: „19. 32001 L 0077: dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33). Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy rozumie się, uwzględniając następujące dostosowania: a) b) niniejsza dyrektywa nie stosuje się do Liechtensteinu; w art. 3 ust. 2 datę „27 października 2002 r.” oraz w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 datę „27 października 2003 r.” zastępuje się określeniem „w sześć miesięcy po wejściu w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.”; w art. 3 ust. 2 tiret drugie słowo „3Wspólnota” zastępuje się określeniem ‘Państwa EFTA”; ustępu 8 Protokołu 1 nie stosuje się do art. 3 ust. 4 tiret drugie;

c) d)

(1) (2)

Dz.U. L 198 z 28.7.2005, str. 45. Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

24.11.2005

PL e)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w art. 4 ust. 1 określenie „art. 87 i 88 Traktatu” zastępuje się określeniem „art. 61 i 62 Porozumienia EOG”. Określenie „art. 6 i 174 Traktatu” zastępuje się określeniem „art. 73 Porozumienia EOG”; w Załączniku dodaje się, co następuje:

„Islandia Norwegia

7

L 306/35

f)

5,58 110,95

99,90 96,30

99,50 (7) 90,00 (8)

( ) Wartość podana dla Islandii jest uwarunkowana faktem, iż nie zachodzą zmiany w zakresie wzajemnych połączeń z innymi sieciami elektroenergetycznymi. Ponadto, biorąc pod uwagę znaczenie czynników klimatycznych w produkcji energii elektrycznej wykorzystującej energię wodną, zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz możliwe awarie na liniach przesyłowych, wartość dla 2010 r. powinna zostać obliczona w oparciu o długoterminowy model uwzględniający warunki hydrologicznei klimatyczne. (8) Zdolność Norwegii do osiągnięcia zamierzonej wartości 90 % jest uwarunkowana nieprzekraczaniem jednoprocentowego wzrostu zużycia energii elektrycznej rocznie. Osiągnięcie zamierzonego celu wymagało będzie zwiększenia o ok. 6–7 TWh zdolności produkcyjnej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł w okresie 1997–2010. Znaczne wahania poziomu norweskiej produkcji energii hydroelektrycznej mogą wymagać, by w sprawozdaniach z osiągnięcia orientacyjnego celu Norwegia wzięła pod uwagę średnią potencjału produkcji energii hydroelektrycznej”.”.

Artykuł 2 Teksty dyrektywy 2001/77/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*)

Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz Protokół 31 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 32 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 30 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 28 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 26 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 24 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 21 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 18 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 16 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 14 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 8 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 3 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 1 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.