Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 36

L 306/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 103/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

24.11.2005

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1) Celem rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (2) jest zwiększenie zdolności Wspólnoty, Państw Członkowskich i, co za tym idzie, środowiska biznesowego do zapobiegania problemom związanym z bezpieczeństwem sieci i informacji, reagowania na nie i rozwiązywania ich. Działalność Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa sieci i informacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ma zostać włączone do Porozumienia, tak aby umożliwić Państwom EFTA pełne uczestnictwo w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik XI do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 460/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(1) (2) (*)

Dz.U. L 198 z 28.7.2005, str. 36. Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1. Zgłoszono wymogi konstytucyjne.

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 306/37

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

L 306/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

24.11.2005

Po pkt 5co (zalecenie Komisji 2003/558/WE) załącznika XI do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu: „5cp. 32004 R 0460: rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Treść tego rozporządzenia, do celów tego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) o ile przepisy poniżej nie stanowią inaczej i niezależnie od postanowień Protokołu 1 do Porozumienia, pojęcie „Państwo(-a) Członkowskie” użyte w rozporządzeniu należy rozumieć jako obejmujące, ponad jego znaczenie w rozporządzeniu, Państwa EFTA i ich podmioty publiczne. Stosuje się ust. 11 Protokołu 1; w odniesieniu do Państw EFTA, Agencja, w stosownych przypadkach, wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały Komitet, w zależności od przypadku, w realizacji ich odpowiednich zadań; w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu: „11. Państwa EFTA uczestniczą w pełni w Zarządzie i mają w nim takie same prawa i obowiązki jak Państwa Członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu.”; d) w art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu: „4. e) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia stosuje się również do wszelkich dokumentów Agencji dotyczących Państw EFTA.”;

b) c)

w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu: „12. Państwa EFTA uczestniczą we wkładzie Wspólnoty określonym w ust. 1. W tym celu procedury ustanowione w art. 82 ust. 1 lit. a) i w Protokole 32 do Porozumienia stosuje się mutatis mutandis.”;

f)

w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu: „3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) o Warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, obywatele Państw EFTA posiadający pełne prawa obywatelskie mogą być zatrudniani na umowę przez Dyrektora Wykonawczego Agencji.”;

g)

w art. 20 dodaje się, co następuje: „Państwa EFTA stosują wobec Agencji i jej personelu Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich oraz przepisy wydane na mocy niniejszego Protokołu.””.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz Protokół 31 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 34 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 32 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 30 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 28 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 26 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 24 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 21 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 18 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 16 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 14 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 8 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 3 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 1 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.