Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 308 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

Data ogłoszenia:2005-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 308 POZ 1

Strona 1 z 52
25.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/ 1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, 15 i 40, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

81, (EWG) nr 1609/88, (EWG) nr 429/90 i (WE) nr 2571/97 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

Z uwagi na doświadczenia nabyte w ostatnich latach, w celu uproszczenia programu pomocy należy wprowadzić kolejne zmiany w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy do śmietanki, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2). Z uwagi na kwestie harmonizacji wyżej wymienione rozporządzenie powinno również obejmować inne programy w zakresie zbytu tych samych produktów ustanowione na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2191/81 z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym (3), rozporządzenia Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (4) oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1609/88 z dnia 9 czerwca 1988 r. określającego ostateczny termin przyjmowania do składowania masła sprzedawanego na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (EWG) 2571/97 (5). Z uwagi na przejrzystość tekstu i kwestie praktyczne należy zatem uchylić rozporządzenia (EWG) nr 2191/

(5)

Od kilku lat nie stosuje się uzgodnień w zakresie skupu interwencyjnego ustanowionych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3143/85 z dnia 11 listopada 1985 r. w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła (6) oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3378/ 91 z dnia 20 listopada 1991 r. ustanawiającym szczegółowe zasady sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych przeznaczonego do wywozu oraz zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 569/88 (7), a obecna sytuacja rynkowa nie stanowi podstawy do ich utrzymania.

(2)

Należy zatem uchylić rozporządzenia (EWG) nr 3143/ 85 i (EWG) nr 3378/91.

(6)

Na wspólnotowym rynku masła występują nadwyżki tego produktu. Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że jeśli powstaną nadwyżki przetworów mlecznych lub jeśli zaistnieje możliwość powstania takiej nadwyżki, Komisja może zdecydować o przyznaniu pomocy na zakup śmietanki, masła i masła skoncentrowanego po obniżonych cenach przez nabywców w celach określonych w rozporządzeniu.

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25). (3) Dz.U. L 213 z 1.8.1981, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1268/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 36). 4 ( ) Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004. (5) Dz.U. L 143 z 10.6.1988, str. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1931/2004 (Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 308 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.