Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 309 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 309 POZ 1

Strona 1 z 3
25.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1888/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej


PARLAMENT EUROPEJSKIEJ I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Konieczne jest dostosowanie załączników do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1059/ 2003 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik I zostaje zmieniony zgodnie załącznika I do niniejszego rozporządzenia. z tekstem

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 (3) stanowi ramy prawne klasyfikacji podziału regionalnego w celu umożliwienia zbierania, opracowania i rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty porównywalnych danych statystyk regionalnych. Wszystkie statystyki Państw Członkowskich przekazywane Komisji, w podziale na jednostki terytorialne, powinny uwzględniać klasyfikację NUTS, tam gdzie jest ona stosowana.

2. Załączniki II i III zastępuje się tekstem załączników II i III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 26 października 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

D. ALEXANDER

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 157 z 28.6.2005, str. 149. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 19 września 2005 r. (3) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

L 309/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

25.11.2005

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy BE – BELGIQUE/BELGIË a DK – DANMARK:

„Kod Nuts 1 Nuts 2 Nuts 3

CZ CZ0 CZ01 CZ010 CZ02 CZ020 CZ03 CZ031 CZ032 CZ04 CZ041 CZ042 CZ05 CZ051 CZ052 CZ053 CZ06 CZ061 CZ062 CZ07 CZ071 CZ072 CZ08 CZ080 CZZ CZZZ CZZZZ

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Praha Hlavní město Praha Střední Čechy Středočeský kraj Jihozápad Jihočeský kraj Plzeňský kraj Severozápad Karlovarský kraj Ústecký kraj Severovýchod Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihovýchod Vysočina Jihomoravský kraj Střední Morava Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj EXTRA-REGIO Extra-Regio Extra-Regio”

2) poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy DE –DEUTSCHLAND a GR – ΕΛΛΑ∆Α (Ellada):

„Kod Nuts 1 Nuts 2 Nuts 3

EE EE0 EE00 EE001 EE004 EE006 EE007 EE008 EEZ EEZZ EEZZZ

EESTI EESTI Eesti Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti Lõuna-Eesti EXTRA-REGIO Extra-Regio Extra-Regio”

25.11.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 309 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 37 z 200525.11.2005

  Dyrektywa 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG

 • Dz. U. L309 - 15 z 200525.11.2005

  Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 • Dz. U. L309 - 13 z 200525.11.2005

  Dyrektywa 2005/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (toluenu i trichlorobenzenu)

 • Dz. U. L309 - 9 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.