Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 309 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa 2005/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (toluenu i trichlorobenzenu)

Data ogłoszenia:2005-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 309 POZ 13

Strona 1 z 2
25.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA 2005/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r.

L 309/13

zmieniająca po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (toluenu i trichlorobenzenu)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Niniejsza dyrektywa ma na celu wprowadzenie środków harmonizujących w odniesieniu do toluenu i TCB, służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, zgodnie z postanowieniami art. 95 Traktatu.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zagrożenia, jakie stwarzają dla człowieka i dla środowiska naturalnego toluen i trichlorobenzen (TCB) zostały poddane ocenie zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (3). Ocena ryzyka ujawniła potrzebę ograniczenia tych zagrożeń, a Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska Naturalnego (CSTEE) potwierdził te wnioski. Zalecenie Komisji 2004/394/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka dla następujących substancji: acetonitryl; akrylamid; akrylonitryl; kwas akrylowy; butadien; fluorowodór; nadtlenek wodoru; kwas metakrylowy; metakrylan metylu; toluen; trichlorobenzen (4), przyjęte w ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93, zawiera strategię ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez toluen i TCB oraz zalecenie wprowadzenia ograniczeń w celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z niektórych zastosowań tych substancji. Ograniczenie wprowadzania do obrotu oraz stosowania toluenu i TCB wydaje się w związku z tym niezbędne dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

(6)

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych ustanawiających minimalne wymagania w zakresie ochrony pracowników zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (5) oraz w dyrektywach szczegółowych wydanych na podstawie tej dyrektywy, w szczególności w dyrektywie Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (6) oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (7).

(2)

Dyrektywa Rady 76/769/EWG (8) powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(3)

Artykuł 1

( ) Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 6. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 19 września 2005 r. 3 ( ) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 144 z 30.4.2004, str. 72. Zalecenie poprawione w Dz.U. L 199 z 7.6.2004, str. 41.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 309 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 37 z 200525.11.2005

  Dyrektywa 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG

 • Dz. U. L309 - 15 z 200525.11.2005

  Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 • Dz. U. L309 - 9 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

 • Dz. U. L309 - 1 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.