Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

Data ogłoszenia:2005-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 1

26.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

szarach IV, VI (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe). Należy zatem wprowadzić tą skorygowaną wartość.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając wniosek Komisji,

Aby przyczynić się do ochrony zasobów ośmiornicy, w szczególności ochrony niedojrzałych organizmów morskich, należy w roku 2005 ustalić minimalny rozmiar ośmiornicy pochodzącej z wód morskich będących pod władzą lub jurysdykcją krajów trzecich znajdujących się w regionie CECAF w oczekiwaniu na przyjęcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 27/2005 powinno zostać odpowiednio zmienione.

Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 (2) określa wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach gdzie wymagane są ograniczenia połowowe.

(6)

Biorąc pod uwagę pilność sprawy, konieczne jest uczynienie wyjątku od okresu sześciotygodniowego, o którym mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

(2)

Zgodnie z nowymi opiniami naukowymi Bałtycka Międzynarodowa Komisja ds. Rybołówstwa przyjęła zalecenia dotyczące zwiększenia wspólnotowych wielkości dopuszczalnych połowów śledzia w podstrefach 30 i 31 Morza Bałtyckiego o 15 000 ton do 86 856 ton. Należy wprowadzić tą zwiększoną ilość.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Zgodnie ze skorygowanymi statystykami połowów, Litwa powinna mieć dostęp do wielkości dopuszczalnych połowów halibuta niebieskiego w wysokości 10 ton w strefie IIa (wody terytorialne Wspólnoty) i na podob-

Artykuł 1 W załącznikach IA, IB i III do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2005 (Dz.U. L 252 z 28.9.2005, str. 2).

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/2005 (Dz.U. L 207 z 10.8.2005, str. 1).

L 311/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

26.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/3

ZAŁĄCZNIK W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku IA: Pozycja dotycząca gatunku śledź w podstrefach 30–31 otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Finlandia Szwecja WE TAC Śledź Clupea harengus 72 625 14 231 86 856 86 856 Analityczny TAC w przypadku gdy nie mają zastosowania art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”; Strefa: Podstrefy 30–31 HER/3D30; HER/3D31.

2) w załączniku IB: Pozycja dotycząca gatunku halibut niebieski w strefie IIa (wody terytorialne Wspólnoty) i na podobszarach IV, VI (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoides Strefa: IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IV, VI (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania 10 Niemcy 18 Estonia 10 Hiszpania 10 Francja 168 Irlandia 10 Litwa 10 Polska 10 Zjednoczone Królestwo 661 WE 1 052 Norwegia TAC 145 (1) (2) Nie dotyczy

___________

(1) Na podobszarze VI dopuszcza się jedynie połowy za pomocą sznurów haczykowych. (2) Poławiane w wodach WE na podobszarach II oraz VI.”;

3) w załączniku III: Dodaje się część w brzmieniu: „CZĘŚĆ J CECAF Minimalny rozmiar ośmiornicy (Octopus vulgaris) w wodach morskich będących pod władzą lub jurysdykcją krajów trzecich znajdujących się w regionie CECAF wynosi 450 g (wypatroszona). Ośmiornice, które nie osiągnęły minimalnego rozmiaru 450 g (wypatroszone), nie mogą być zatrzymywane na pokładzie, przeładowywane, rozładowane, transportowane, składowane, sprzedawane, prezentowane lub oferowane na sprzedaż i muszą zostać niezwłocznie wrzucone z powrotem do morza.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 44 z 200526.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L311 - 43 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/12)

 • Dz. U. L311 - 41 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11)

 • Dz. U. L311 - 40 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

 • Dz. U. L311 - 39 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2005 r. uchylająca decyzje 1999/355/WE oraz 2001/219/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4500)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4481) (1)

 • Dz. U. L311 - 22 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813) (1)

 • Dz. U. L311 - 21 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 347. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L311 - 19 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 17 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 15 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1942/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L311 - 13 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1941/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L311 - 11 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L311 - 9 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L311 - 6 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L311 - 4 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.