Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11)

Data ogłoszenia:2005-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 41

Strona 1 z 2
26.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/41

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11) (2005/831/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 33,


cych Państw Członkowskich od roku obrotowego 2002 (3), salda powstające w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu są oprocentowane według stopy referencyjnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji EBC/2001/16 rozliczenie tego oprocentowania następuje w drodze płatności w systemie TARGET.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W celu umożliwienia przydzielenia środków do rezerwy z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka wahań ceny złota, niezbędne jest nadanie nowego brzmienia decyzji EBC/2002/9 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu (1). Ponadto ze względu na wymogi operacyjne bardziej zasadne jest dokonywanie podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu jednokrotnie w trakcie trwania roku obrotowego, a nie w odstępach kwartalnych.

Motyw 6 preambuły do decyzji EBC/2001/16 stanowi, że dochód uzyskiwany przez EBC jako oprocentowanie posiadanych przez niego w ramach Eurosystemu wierzytelności wobec KBC wynikających z jego udziału w banknotach euro w obiegu zasadniczo powinien być rozdzielany pomiędzy KBC, zgodnie z decyzjami Rady Prezesów, proporcjonalnie do udziałów KBC w kluczu kapitału subskrybowanego obowiązującym w roku obrotowym, w którym dochód został uzyskany.

(5)

(2)

Decyzja EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (2) ustala przydział będących w obiegu banknotów euro dla krajowych banków centralnych (KBC) proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Przepis art. 4 decyzji EBC/2001/15 oraz załącznik do tej decyzji przypisuje EBC 8 % całkowitej wartości znajdujących się w obiegu banknotów euro. EBC posiada w ramach Eurosystemu wierzytelności wobec KBC odpowiadające wartości emitowanych przez siebie banknotów euro, proporcjonalnie do udziałów KBC w kluczu kapitału subskrybowanego.

(6)

Rozdzielając dochód uzyskany przez EBC jako oprocentowanie posiadanych przez niego w ramach Eurosystemu wierzytelności wobec KBC wynikających z jego udziału w banknotach euro w obiegu, EBC powinien brać pod uwagę prognozę swojego wyniku finansowego na dany rok, która w należyty sposób uwzględnia potrzebę przydzielenia środków do rezerwy z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka wahań ceny złota, jak również dostępność rezerw, które mogą zostać uwolnione w celu skompensowania oczekiwanych wydatków.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczą-

Określając kwotę zysku netto EBC przekazywaną do ogólnego funduszu rezerwowego na podstawie art. 33 ust. 1 Statutu, Rada Prezesów powinna rozważyć, czy część zysku, która odpowiada dochodowi wynikającemu z banknotów euro w obiegu, powinna zostać w całości rozdzielona pomiędzy KBC,

(1) Dz.U. L 323 z 28.11.2002 r., str. 49. (2) Dz.U. L 337 z 20.12.2001 r., str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją ECB/2004/9 (Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 17).

(3) Dz.U. L 337 z 20.12.2001 r., str. 55. Decyzja zmieniona decyzją ECB/2003/22 (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 39).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 44 z 200526.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L311 - 43 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/12)

 • Dz. U. L311 - 40 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

 • Dz. U. L311 - 39 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2005 r. uchylająca decyzje 1999/355/WE oraz 2001/219/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4500)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4481) (1)

 • Dz. U. L311 - 22 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813) (1)

 • Dz. U. L311 - 21 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 347. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L311 - 19 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 17 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 15 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1942/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L311 - 13 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1941/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L311 - 11 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L311 - 9 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L311 - 6 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L311 - 4 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.