Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2005-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 6

L 311/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jako 16-Tokio 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj, 25-Tokio i 25-Urugwaj w kolumnie 3 Załącznika do niniejszego rozporządzenia są przyjmowane pod warunkiem:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 20 ust. 3,

— zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 5 Załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli są składane przez wnioskodawców, którzy wykazują wywóz rozpatrywanych produktów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w przynajmniej jednym roku w ciągu trzech poprzednich lat i których wskazanymi importerami są ich spółki zależne lub spółki uważane za spółki zależne zgodnie art. 20 ust. 2 akapit szósty rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2005 (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT.

— zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 6 Załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli są składane przez wnioskodawców innych niż ci, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, którzy wykazują wywóz rozpatrywanych produktów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w każdym roku w ciągu trzech poprzednich lat.

(2)

Wnioski o wydanie tymczasowych pozwoleń w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów przekraczają ilości dostępne w ramach kontyngentu na 2006 r. Należy zatem ustalić współczynniki przydziału, o których mowa w art. 20 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999.

Artykuł 2 Wnioski o wydanie tymczasowych pozwoleń na wywóz złożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1519/2005 dla grup produktów i kontyngentów określonych jako 22-Tokio i 22-Urugwaj w kolumnie 3 Załącznika do niniejszego rozporządzenia są przyjmowane pod warunkiem:

(3)

Biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe we wdrożeniu tej procedury, jak określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1519/2005, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o wydanie tymczasowych pozwoleń na wywóz złożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1519/2005 dla grup produktów i kontyngentów określonych

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). 2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1513/2005 (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 45). (3) Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 13.

— zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 7 Załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli są składane przez wnioskodawców, którzy wykazują wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w przynajmniej jednym roku w ciągu trzech poprzednich lat i których wskazanymi importerami są ich spółki zależne,

— zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 8 Załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli są składane przez wnioskodawców innych niż ci, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, którzy wykazują wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w przynajmniej jednym roku w ciągu trzech poprzednich lat.

26.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/7

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 311/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2005

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według Dodatkowych uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Nr uwagi (1) Grupa (2)

Identyfikacja grupy i kontyngentu

Ilości dostępne w 2006 r. w tonach

Współczynnik przydziału wskazany w art. 1

Współczynnik przydziału wskazany w art. 2

Akapit pierwszy (3) (4) (5)

Akapit drugi (6)

Akapit pierwszy (7)

Akapit drugi (8)

16

Ser bez cech szczególnych (NSPF) Ser pleśniowy Cheddar Edam/Gouda Ser typu włoskiego Ser szwajcarski lub Ementaler bez dziur Ser szwajcarski lub Ementaler z dziurami

16-Tokio 16-Urugwaj

908,877 3 446,000 350,000 1 050,000 1 100,000 2 025,000 393,006 380,000 4 003,172 2 420,000

0,1503295 0,1038855 0,0998573 0,3946298 0,1754386 0,1217898

0,0501098 0,0346285 0,0332858 0,1315433 0,0584795 0,0405966 0,4174993 0,4130435 0,1391664 —

17 18 20 21 22

17-Urugwaj 18-Urugwaj 20-Urugwaj 21-Urugwaj 22-Tokio 22-Urugwaj

25

25-Tokio 25-Urugwaj

0,4319087 0,3926871

0,1439696 0,1308957

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 44 z 200526.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L311 - 43 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/12)

 • Dz. U. L311 - 41 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11)

 • Dz. U. L311 - 40 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

 • Dz. U. L311 - 39 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2005 r. uchylająca decyzje 1999/355/WE oraz 2001/219/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4500)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4481) (1)

 • Dz. U. L311 - 22 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813) (1)

 • Dz. U. L311 - 21 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 347. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L311 - 19 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 17 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 15 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1942/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L311 - 13 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1941/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L311 - 11 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L311 - 9 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L311 - 4 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.