Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 7

(4)

(1) Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14. (3) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1.

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/11

2)

w art. 15 ust. 2 dodaje się lit. m) w brzmieniu: „m) energia elektryczna i gaz”; 6)

d) cyfry siódma i ósma to 0.”;

skreśla się art. 19 ust. 3;


3)

w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 7) „2. Państwa Członkowskie mogą stosować uproszczoną procedurę deklarowania do rejestrowania eksportu kompletnych zakładów przemysłowych. 3. Uproszczona procedura może być stosowana tylko do wywozu kompletnych zakładów przemysłowych, w przypadku których całkowita wartość statystyczna każdego z nich przekracza 3 mln EUR, chyba że są to kompletne zakłady przemysłowe do ponownego wykorzystania; w takim przypadku Państwa Członkowskie informują Komisję o stosowanych kryteriach. Statystyczna wartość zakładu przemysłowego jest obliczana przez dodanie wartości statystycznych jego części składowych i wartości statystycznych towarów, określonych w ust. 1 akapit drugi.”; w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) litera c) otrzymuje brzmienie: „c) »prawo własności statku lub statku powietrznego« oznacza fakt zarejestrowania osoby fizycznej lub prawnej jako właściciela statku lub statku powietrznego;”;

b) skreśla się lit. d);

8)

artykuł 21 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 21 1. Dane statystyczne o handlu zagranicznym, które mają być przekazywane do Komisji, obejmują następujące transakcje:

4)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 17 1. Do celów niniejszego rozdziału części składowe umieszczone w danym dziale Nomenklatury Scalonej są klasyfikowane w odpowiedniej podpozycji kompletnych zakładów przemysłowych w Dziale 98 tejże Nomenklatury. 2. Tam, gdzie Państwa Członkowskie nie zezwalają na uproszczoną procedurę deklarowania w celu rejestrowania części składowych kompletnego zakładu przemysłowego w podpozycjach Działu 98, towary są klasyfikowane w odpowiednich podpozycjach zgodnie z pozostałymi działami Nomenklatury Scalonej.”;

a) przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego z osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w państwie trzecim na osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim i zarejestrowaną w krajowym rejestrze statków lub statków powietrznych; transakcja ta jest traktowana jako przywóz;

5)

artykuł 18 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 18 Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną numery kodów dla podpozycji kompletnych zakładów przemysłowych są tworzone zgodnie z następującymi zasadami: a) kod składa się z ośmiu cyfr; b) pierwsze cztery cyfry to 9880; c) cyfry piąta i szósta odpowiadają działowi Nomenklatury Scalonej, do którego należą towary stanowiące części składowe;

b) przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego z osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim i zarejestrowanej w krajowym rejestrze statków lub statków powietrznych na osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w państwie trzecim; transakcja ta jest traktowana jako wywóz;

c) wprowadzenie statku lub statku powietrznego na terytorium statystyczne Wspólnoty lub opuszczenie terytorium statystycznego Wspólnoty ze względu na działania mające na celu uszlachetnianie lub następujące po uszlachetnianiu w ramach kontraktu.

Do celów lit. b) jeżeli statek lub statek powietrzny jest nowy, to wywóz jest rejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym został on zbudowany.

Do celów lit. c) »uszlachetnianie« uznaje się za obejmujące jedynie działania mające na celu wytworzenie nowego lub rzeczywiście ulepszonego statku lub statku powietrznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.