Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 7

L 312/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2005

2. Dane statystyczne dotyczące transakcji określonych w ust. 1, które są przekazywane do Komisji przez Państwa Członkowskie, zawierają następujące dane:

(WE) nr 1172/1995, włącznie z dostępem do informacji zawartych w krajowych rejestrach statków lub statków powietrznych, które mogą być wymagane w celu ustalenia przeniesienia prawa własności takich towarów.”;

a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;


10) w art. 24 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) kod kraju partnerskiego lub uproszczony kod kraju QS;”;

b) procedurę statystyczną;

c) kraj partnerski, a mianowicie: 11) artykuł 25 otrzymuje brzmienie: — w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. a) państwo trzecie budowy, jeżeli statek lub statek powietrzny jest nowy; w innych przypadkach państwo trzecie, w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna przekazująca prawo własności statku lub statku powietrznego, — w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. b) państwo trzecie, w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna, na którą jest przenoszone prawo własności statku lub statku powietrznego, — w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. c) państwo trzecie wysyłki dla statków i statków powietrznych wprowadzanych na terytorium statystyczne Wspólnoty oraz państwo przeznaczenia dla statków i statków powietrznych opuszczających terytorium statystyczne Wspólnoty; „Artykuł 25 Do celów niniejszego rozdziału »przesyłki wieloetapowe« oznaczają przywóz lub wywóz części składowych kompletnych towarów niezmontowanych lub rozmontowanych, realizowany w kilku dostawach z przyczyn handlowych lub związanych z transportem.”;

12) artykuł 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Miesięczne sprawozdania, obejmujące transakcje określone w ust. 1, które są przekazywane do Komisji przez Państwa Członkowskie, zawierają następujące dane:

a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;

d) ilość jako liczba sztuk oraz w każdych innych uzupełniających jednostkach miary, ustanowionych w Nomenklaturze Scalonej dla statków i ilość w masie netto oraz w uzupełniających jednostkach miary dla statków powietrznych;

b) kod kraju partnerskiego lub uproszczony kod kraju QW;

c) procedurę statystyczną;

d) masę netto; e) wartość statystyczna, czyli wartość ogółem, która zostałaby zafakturowana – z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia – w wypadku sprzedaży lub zakupu całego statku lub statku powietrznego.

e) wartość statystyczną.

3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym następuje przeniesienie prawa własności, w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b) lub w którym następuje przepływ w przypadku transakcji określonych w ust. 1 lit. c).”;

Do celów lit. a) stosuje się następujące uproszczone kody dla towarów przeznaczonych dla operatorów instalacji morskich lub dla potrzeb działania silników, maszyn i innego wyposażenia instalacji morskich: — 9931 24 00: towary z działów Nomenklatury Scalonej 1–24;

9)

artykuł 22 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 22 Władze krajowe mają dostęp do dodatkowych źródeł danych oprócz tych określonych w art. 7 rozporządzenia — 9931 27 00: towary z Działu 27 Nomenklatury Scalonej; — 9931 99 00: towary zaklasyfikowane gdzie indziej.

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/13

Bez uszczerbku dla przepisów celnych, w przypadku towarów przychodzących z lub przeznaczonych dla instalacji, »kraj partnerski«, określony w lit. b), jest krajem, w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za handlowe wykorzystanie powyższej instalacji.”;

c) procedurę statystyczną;

d) masę netto i ilość w uzupełniających jednostkach miary;

13) artykuł 31 otrzymuje brzmienie:

e) wartość statystyczną jako wartość statku kosmicznego »ex-works« zgodnie z warunkami dostawy, wymienionymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.