Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 5

Strona 5 z 7

Produkty morskie Artykuł 31b 1. Do celów niniejszego artykułu »produkty morskie« oznaczają produkty rybackie, minerały, uratowane mienie i inne produkty, które nie zostały jeszcze wyładowane na ląd ze statków morskich. 2. Dane statystyczne o handlu zagranicznymo, które mają być przekazywane do Komisji, obejmują następujące transakcje: a) wyładunek produktów morskich w portach sprawozdającego Państwa Członkowskiego lub ich nabycie przez statki zarejestrowane w Państwie Członkowskim od statków zarejestrowanych w państwie trzecim, transakcje te traktowane są jako przywóz. b) wyładunek produktów morza w portach państwa trzeciego ze statku zarejestrowanego w sprawozdającym Państwie Członkowskim lub ich nabycie przez statki zarejestrowane w państwie trzecim od statków zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, transakcje te traktowane są jako wywóz. 3. Miesięczne sprawozdania z transakcji określonych w ust. 2, które są przekazywane do Komisji przez Państwa Członkowskie, zawierają następujące dane: a) kod odpowiadający podpozycji Nomenklatury Scalonej;


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/15

ZAŁĄCZNIK Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1917/2000 zastępuje się załącznikami do niniejszego rozporządzenia: „ZAŁĄCZNIK I Lista towarów określonych w art. 2, wyłączonych ze statystyki handlu towarami z państwami trzecimi, które mają być przekazywane do Komisji (Eurostat) Nie są zbierane dane dla następujących towarów: a) środki płatnicze, które są prawnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe; b) złoto monetarne; c) pomoc nadzwyczajna dla obszarów klęsk żywiołowych; d) ze względu na zamierzone przeznaczenie do celów dyplomatycznych lub o podobnym charakterze: 1) towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego; 2) prezenty dla głowy państwa, członków rządu lub parlamentu; 3) towary stanowiące przedmiot obrotu w ramach wzajemnej pomocy administracyjnej; e) o ile nie są przedmiotem transakcji handlowej: 1) wyróżnienia, odznaczenia honorowe i nagrody, odznaki pamiątkowe i medale; 2) sprzęt podróżny, prowiant i inne przedmioty, włącznie z wyposażeniem sportowym przeznaczonym do użytku osobistego lub spożycia, które podróżujący ma przy sobie, które są wysyłane przed rozpoczęciem przez niego podróży lub które są wysyłane w ślad za podróżującym; 3) ubiory ślubne, przedmioty związane z przeprowadzkami lub przedmioty dziedziczone; 4) trumny, urny pogrzebowe, ozdobne przedmioty pogrzebowe i przedmioty służące do konserwacji grobów i nagrobków; 5) drukowane materiały reklamowe, instrukcje obsługi, cenniki i pozostałe artykuły reklamowe; 6) towary, które utraciły użyteczność lub nie mogą być użyte do celów przemysłowych; 7) balast; 8) znaczki pocztowe; 9) produkty farmaceutyczne stosowane podczas międzynarodowych imprez sportowych; f) produkty stosowane w ramach wspólnych nadzwyczajnych środków dla ochrony osób lub środowiska naturalnego;

g) towary będące przedmiotem niehandlowej wymiany między osobami zamieszkałymi w strefie przygranicznej Państw Członkowskich (ruch przygraniczny); produkty uzyskane przez producentów rolnych na obszarach położonych poza obszarem statystycznym, ale przylegających do niego, na którym prowadzą podstawową działalność;

L 312/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2005

h) przy założeniu, że handel jest tymczasowy, towary przywożone lub wywożone w celu naprawy środków transportu, kontenerów i podobnego z nimi sprzętu transportowego, ale niepodlegające zasadom uszlachetniania, i części wymienione podczas napraw; i) towary wywiezione do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym oraz towary przywożone, które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, jak również towary, które zostały nabyte lub pozostawione na terytorium statystycznym Państwa Członkowskiego przez obce siły zbrojne, które tam stacjonują; towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i wideo, CD-ROM-y, będące przedmiotem obrotu w celu dostarczenia informacji, wytworzone na zamówienie konkretnego klienta lub gdy nie są przedmiotem transakcji handlowej oraz towary, które uzupełniają poprzednią dostawę, np. uaktualnienia, i za które odbiorca nie otrzymuje faktury;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 10 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.