Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

Data ogłoszenia:2005-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 2

— wartość docelowa deficytu za 2005 r. wynosząca 3,6 % PKB, do której odnosi się zalecenie Rady (zatwierdzona opinią Rady z marca 2005 r. w sprawie aktualizacji programu konwergencji z grudnia 2004 r.), zostanie znacznie przekroczona, a rząd postanowił nie podejmować żadnych nowych działań w celu skorygowania tych zmian wbrew wcześniejszym zobowiązaniom. Potwierdza to skorygowane zgłoszenie PND władz węgierskich z dnia 20 września 2005 r. zapowiadające deficyt za 2005 r. wynoszący 6,1 % PKB. Wynik w 2005 r. będzie jeszcze gorszy, jeżeli wystąpią kolejne odchylenia (możliwość ta jest nie do wykluczenia, szczególnie po stronie wydatków) i jeżeli nie zostaną one zrekompensowane środkami naprawczymi. Zgodnie z wymienionym zgłoszeniem stosunek długu do PKB w 2005 r. utrzyma się poniżej progu wynoszącego 60 %, a mianowicie na poziomie 57,1 %;


(7)

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu i art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 w dniu 8 marca 2005 r. Rada przyjęła drugie zalecenie (1) skierowane do władz węgierskich i wzywające je do położenia kresu sytuacji nadmiernego deficytu w możliwie najkrótszym terminie oraz do podjęcia działań w perspektywie średniookresowej w celu obniżenia deficytu do 2008 r. poniżej 3 % PKB w trwały i wiarygodny sposób, zgodnie ze ścieżką redukcji deficytu określoną w aktualizacji programu konwergencji przedstawionej przez władze Węgier w grudniu 2004 r. i zatwierdzonej opinią Rady z dnia 8 marca 2005 r. W zaleceniu tym między innymi ustalono na dzień 8 lipca 2005 r. ostateczny termin podjęcia przez rząd węgierski skutecznych działań z uwzględnieniem środków przewidzianych w celu osiągnięcia początkowej wartości docelowej deficytu za 2005 r. wynoszącej 3,6 % PKB (2).

— władze zrezygnowały z osiągnięcia wartości docelowej deficytu za 2006 r. wynoszącej 2,9 % PKB, określonej w aktualizacji programu konwergencji i zaleceniu Rady z dnia 8 marca 2005 r. Znacznie wyższa nowa wartość docelowa wynosząca 5,2 % PKB (3), określona w projekcie budżetu na 2006 r., może również zostać przekroczona wobec braku znaczącej obniżki wydatków, ponieważ przewiduje się, że planowana reforma podatków obniży dochody o 1,1 % PKB, a niedawno przyjęty projekt budżetu na 2006 r. nie zawiera żadnych ogólnych środków o charakterze strukturalnym mogących zrównoważyć tak poważną obniżkę wydatków;

(8)

W dniu 13 lipca 2005 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie Węgier. Na podstawie dostępnych w tym czasie informacji, w tym opisu środków naprawczych wynoszących 11/2 % PKB uchwalonych przez rząd w marcu i czerwcu w celu zrekompensowania odchyleń oraz solennego zobowiązania rządu węgierskiego do podjęcia w razie konieczności dalszych środków, komunikat ten stwierdzał, że władze węgierskie podjęły skuteczne działania w terminie do dnia 8 lipca, chociaż sytuacja pozostaje delikatna i należy podjąć dalsze działania w przyszłości.

— wprowadzenie obniżek podatków szczególnie w 2006 r. jest sprzeczne z zaleceniem Rady dotyczącym uzależnienia terminu i wprowadzenia ewentualnych obniżek podatków od osiągnięcia docelowych wartości deficytu określonych w aktualizacji programu konwergencji przedstawionej w grudniu 2004 r.;

(9)

Jednakże niedawne wydarzenia pokazują, że działania podjęte przez węgierskie władze są niewystarczające:

(1) http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/edp/ com_ass_hu_22_dec_en.pdf (2) Różnica w stosunku do poprzedniej wartości docelowej wynoszącej 3,8 % PKB spowodowana jest wzrostem składki na drugi filar systemu emerytalnego o 0,2 punkta procentowego PKB w zgłoszeniu fiskalnym z marca 2005 r.

— znaczne odchylenie zarówno w 2005 r., jak i w 2006 r., od planowanej ścieżki dostosowania Węgier służącej skorygowaniu nadmiernego deficytu do 2008 r., ustalonej przez rząd węgierski i zatwierdzonej w zaleceniu Rady z dnia 8 marca 2005 r., poddaje w wątpliwość możliwość dokonania tej korekty i wraz z powolnym postępem reform strukturalnych zagraża tak potrzebnemu rozwojowi w dziedzinie równowagi makroekonomicznej.

(3) Obejmuje to standardowe zaksięgowanie zakupu samolotów wojskowych, podnoszące o 0,5 % PKB zgłoszoną nową wartość deficytu za 2006 r. w wysokości 4,7 % PKB.

L 314/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2005

(10)

Zgodnie z rezolucją Rady Europejskiej w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu Węgry wyraziły zgodę na podanie do publicznej wiadomości zalecenia Rady z dnia 8 marca 2005 r.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r. Artykuł 1 Działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. są niewystarczające. W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 46 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/848/WE z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/722/WE

 • Dz. U. L314 - 41 z 200530.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/847/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/725/WPZiB

 • Dz. U. L314 - 35 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L314 - 28 z 200530.11.2005

  Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 27 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 22 z 200530.11.2005

  Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 21 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 16 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L314 - 14 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 13 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L314 - 10 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

 • Dz. U. L314 - 8 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 1 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.