Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

Data ogłoszenia:2005-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 18

Strona 1 z 2
L 314/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające (2005/843/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 8,


W przyjętej dnia 17 czerwca 1997 r. w Amsterdamie rezolucji Rady Europejskiej dotyczącej Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (2) Rada Europejska uroczyście wzywa wszystkie strony, a mianowicie Państwa Członkowskie, Radę i Komisję do ścisłego i terminowego wdrażania Traktatu i Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

uwzględniając zalecenie Komisji,

(4)

Decyzją 2004/918/WE z dnia 5 lipca 2004 r. zgodnie z art. 104 ust. 6 Rada uznała, że na Węgrzech istnieje nadmierny deficyt (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych jako środka służącego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu zawiera rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1), przyjęte w celu zapewnienia szybkiej korekty nadmiernych deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu i art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 w dniu 5 lipca 2004 r. Rada przyjęła również zalecenie (4) skierowane do władz węgierskich i wzywające je do położenia kresu sytuacji nadmiernego deficytu w możliwie najkrótszym terminie oraz do podjęcia działań w perspektywie średniookresowej w celu obniżenia deficytu do 2008 r. poniżej 3 % PKB w trwały i wiarygodny sposób, zgodnie ze ścieżką redukcji deficytu określoną w programie konwergencji przedstawionym przez władze i zatwierdzoną opinią Rady z dnia 5 lipca 2004 r. (5). W zaleceniu ustalono na dzień 5 listopada 2004 r. termin podjęcia przez rząd węgierski skutecznych działań z uwzględnieniem środków przewidzianych w celu osiągnięcia początkowej wartości docelowej deficytu za 2005 r. wynoszącej 4,1 % PKB.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5).

(2) Dz.U. L 236 z 2.8.1997, str. 1. (3) http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/81342. pdf#page=8 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 27). (4) http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11218.en04. pdf#page=2 (5) http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11194.en04. pdf#page=2

30.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/19

(6)

Zgodnie z art. 104 ust. 8 w dniu 18 stycznia 2005 r. w oparciu o zalecenie Komisji Rada przyznała, że wiele działań zostało podjętych w celu obniżenia deficytu publicznego w latach 2004 i 2005 w terminie do dnia 5 listopada 2004 r. Jednakże Rada uznała, że działania te nie były wystarczające do osiągnięcia wyznaczonych celów i że odchylenie od planowanej ścieżki dostosowania z węgierskiego programu konwergencji z maja 2004 r. jest nie do uniknięcia. Ponadto Rada stwierdziła, że rząd Węgier powinien wesprzeć wznawiane wielokrotnie zobowiązanie do skorygowania nadmiernego deficytu do 2008 r. zdecydowanymi środkami w postaci dalszej konsolidacji fiskalnej i bardziej stanowczego przeprowadzania reform strukturalnych. W związku z powyższym Rada uznała, że do dnia 5 listopada 2004 r. Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 5 lipca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 46 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/848/WE z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/722/WE

 • Dz. U. L314 - 41 z 200530.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/847/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/725/WPZiB

 • Dz. U. L314 - 35 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L314 - 28 z 200530.11.2005

  Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 27 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 22 z 200530.11.2005

  Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 21 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 16 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L314 - 14 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 13 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L314 - 10 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

 • Dz. U. L314 - 8 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 1 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.