Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 22

Tytuł:

Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

Data ogłoszenia:2005-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 22

Strona 1 z 4
L 314/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2005

KONWENCJA O WCZESNYM POWIADAMIANIU O AWARII JĄDROWEJ

PAŃSTWA-STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI, ŚWIADOME, iż w wielu państwach prowadzona jest działalność jądrowa, BIORĄC POD UWAGĘ, że były i nadal są podejmowane działania o charakterze globalnym ukierunkowane na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w działalności jądrowej celem zapobieżenia awariom jądrowym oraz minimalizowania skutków ewentualnych takich awarii w razie ich wystąpienia, PRAGNĄC wzmacniać dalszą międzynarodową współpracę w zakresie bezpiecznego rozwoju i wykorzystania energii jądrowej, PRZEKONANE o potrzebie możliwie jak najszybszego zapewnienia przez państwa właściwych informacji na temat awarii jądrowych celem zminimalizowania skutków transgranicznego promieniowania radiologicznego, BIORĄC POD UWAGĘ pożytek płynący z dwustronnych i wielostronnych porozumień w sprawie wymiany informacji w tym obszarze, UZGODNIŁY, co następuje:


Artykuł 1 Zakres stosowania 1. Niniejszą Konwencję stosuje się w przypadku jakiejkolwiek awarii związanej z obiektami lub rodzajami działalności, wymienionymi poniżej w ustępie 2, Państwa-Strony bądź osób fizycznych lub prawnych znajdujących się pod jego jurysdykcją lub kontrolą, w wyniku której nastąpił lub może nastąpić wyciek materiałów radioaktywnych i która spowodowała lub może spowodować transgraniczny wyciek na skalę międzynarodową mogący z punktu widzenia bezpieczeństwa radiologicznego stanowić istotne znaczenie dla innego państwa. Obiekty i rodzaje działalności, o których mowa w ustępie 1 2. są następujące: a) każdy reaktor jądrowy, bez względu na lokalizację; b) każdy inny obiekt związany z jądrowym cyklem paliwowym; c) każdy obiekt służący postępowaniu z odpadami radioaktywnymi; d) transport i przechowywanie paliwa jądrowego lub odpadów radioaktywnych; e) wytwarzanie, wykorzystanie, przechowywanie, unieszkodliwianie i transport radioizotopów wykorzystywanych w rolnictwie, przemyśle, medycynie oraz w pokrewnych celach naukowych i badawczych; oraz f) wykorzystanie radioizotopów w pojazdach kosmicznych. Artykuł 2 Informowanie i dokumentacja W przypadku awarii określonej w artykule 1 (zwanej dalej „awarią jądrową”) Państwo-Strona, o której mowa w tym artykule: a) niezwłocznie powiadamia, bezpośrednio lub za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (zwanej dalej „Agencją”), państwa określone w artykule 1, których do wytwarzania energii

bezpośrednio dotyczy lub może dotyczyć awaria, oraz Agencję o awarii jądrowej, charakterze awarii, czasie jej wystąpienia oraz, w stosownych przypadkach, jej dokładnej lokalizacji; oraz b) niezwłocznie dostarcza państwom, o których mowa w literze a), bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji, oraz Agencji dostępne informacje dotyczące zminimalizowania skutków radiologicznych w państwach określonych w artykule 5. Artykuł 3 Inne awarie jądrowe W celu zminimalizowania skutków radiologicznych PaństwaStrony mogą powiadamiać o wystąpieniu awarii jądrowych innych niż wymienione w artykule 1. Artykuł 4 Funkcje Agencji Agencja: a) niezwłocznie informuje Państwa-Strony, Państwa Członkowskie, inne Państwa, których bezpośrednio dotyczy lub może dotyczyć awaria, określone w artykule 1, oraz właściwe międzynarodowe organizacje międzyrządowe (zwane dalej „organizacjami międzynarodowymi”) o powiadomieniu otrzymanym na podstawie artykułu 2 litera a); oraz b) niezwłocznie przedstawiają na żądanie Państwa-Strony, Państwa Członkowskiego lub właściwej organizacji międzynarodowej informacje otrzymane na podstawie artykułu 2 litera b). Artykuł 5 Informacje do przedstawienia 1. Informacje do przedstawienia na podstawie artykułu 2 litera b) zawierają następujące dane, w zakresie, w jakim powiadamiające Państwo-Strona nimi dysponuje:

30.11.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 46 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/848/WE z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/722/WE

 • Dz. U. L314 - 41 z 200530.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/847/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/725/WPZiB

 • Dz. U. L314 - 35 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L314 - 28 z 200530.11.2005

  Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 27 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 21 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 18 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L314 - 16 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L314 - 14 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 13 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L314 - 10 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

 • Dz. U. L314 - 8 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 1 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.