Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 28

Tytuł:

Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

Data ogłoszenia:2005-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 28

Strona 1 z 6
L 314/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2005

KONWENCJA O POMOCY W PRZYPADKU AWARII JĄDROWEJ LUB ZAGROŻENIA RADIOLOGICZNEGO

PAŃSTWA-STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI, ŚWIADOME, iż w wielu Państwach prowadzona jest działalność jądrowa, BIORĄC POD UWAGĘ, że były i nadal są podejmowane działania o charakterze globalnym ukierunkowane na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w działalności jądrowej celem zapobieżenia awariom jądrowym oraz minimalizowania skutków ewentualnych takich awarii w razie ich wystąpienia, PRAGNĄC wzmacniać dalszą międzynarodową współpracę w zakresie bezpiecznego rozwoju i wykorzystania energii jądrowej, PRZEKONANE o potrzebie ustanowienia ram międzynarodowych umożliwiających szybkie zapewnienie pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego celem złagodzenia ich skutków, BIORĄC POD UWAGĘ pożytek płynący z dwustronnych i wielostronnych porozumień dotyczących pomocy wzajemnej w tym zakresie, BIORĄC POD UWAGĘ działalność Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zakresie opracowywania wytycznych dotyczących wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych w związku z awarią jądrową lub zagrożeniem radiologicznym, UZGODNIŁY, co następuje:


Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Państwa-Strony współpracują ze sobą oraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (zwaną dalej „Agencją”), zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, celem ułatwienia szybkiej pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego dla zminimalizowania ich skutków i ochrony życia, mienia oraz środowiska przed skutkami uwolnienia się materiałów radioaktywnych. 2. W celu ułatwienia takiej współpracy Państwa-Strony mogą zawrzeć dwustronne lub wielostronne porozumienia lub, w stosownych przypadkach, szereg takich porozumień w sprawie zapobiegania lub minimalizowania obrażeń cielesnych i zniszczeń mogących powstać wskutek awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego. 3. Państwa-Strony zwracają się do Agencji, działającej w ramach swojego statutu, o dołożenie wszelkich starań zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dla propagowania, ułatwiania oraz wspierania współpracy między Państwami-Stronami przewidzianej niniejszą Konwencją. Artykuł 2 Świadczenie pomocy 1. Jeżeli Państwo-Strona potrzebuje pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, niezależnie od tego, czy taka awaria lub zagrożenie powstało na jego terytorium, w obszarze jego jurysdykcji lub kontroli, czy też nie, może ono zwrócić się o pomoc do dowolnego innego Państwa-Strony – bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji

– oraz do Agencji lub, w stosownych przypadkach, do innych międzynarodowych organizacji międzyrządowych (zwanych dalej „organizacjami międzynarodowymi”). 2. Państwo-Strona wnioskujące o pomoc określa zakres i rodzaj wymaganej pomocy oraz, jeśli to możliwe, przekazuje stronie udzielającej pomocy informacje niezbędne tej stronie do ustalenia zakresu, w jakim będzie ona w stanie odpowiedzieć na wniosek. W sytuacji gdy wnioskujące Państwo Strona nie jest w stanie określić zakresu i rodzaju wymaganej pomocy, wnioskujące Państwo Strona oraz strona udzielająca pomocy decydują o zakresie i rodzaju wymaganej pomocy w drodze konsultacji. 3. Każde Państwo-Strona, do którego skierowany jest wniosek o pomoc, niezwłocznie podejmuje decyzję i powiadamia wnioskujące Państwo-Stronę – bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji – o tym, czy jest w stanie udzielić wymaganej pomocy, oraz o zakresie i warunkach pomocy, jaka może zostać udzielona. 4. W granicach swoich możliwości Państwa-Strony wskazują i powiadamiają Agencję o ekspertach, sprzęcie i materiałach dostępnych w ramach pomocy dla innych Państw-Stron w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, a także o warunkach, szczególnie finansowych, na jakich pomoc taka może zostać zapewniona. 5. Państwo-Strona może wnioskować o pomoc związaną z leczeniem osób poszkodowanych w związku z awarią jądrową lub zagrożeniem radiologicznym lub z tymczasowym przeniesieniem takich osób na terytorium innego PaństwaStrony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 46 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/848/WE z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/722/WE

 • Dz. U. L314 - 41 z 200530.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/847/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/725/WPZiB

 • Dz. U. L314 - 35 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L314 - 27 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 22 z 200530.11.2005

  Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 21 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 18 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L314 - 16 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L314 - 14 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 13 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L314 - 10 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

 • Dz. U. L314 - 8 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 1 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.