Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

Data ogłoszenia:2005-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 35

Strona 1 z 4
30.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/35

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 1 uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. (1), w szczególności jego art. 6 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Wykaz osób i podmiotów zamieszczony w Załączniku do niniejszej decyzji podlega włączeniu do Załącznika do wspólnego stanowiska 2005/440/WPZiB. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3


(1)

W dniu 1 listopada 2005 r. Komitet powołany na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1533 (2004) zatwierdził wykaz osób i podmiotów podlegających środkom nałożonym na mocy ust. 13 i 15 rezolucji RB ONZ 1596 (2005) w sprawie Demokratycznej Republiki Konga.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 29 listopada 2005 r. W imieniu Rady

(2)

Załącznik do wspólnego stanowiska 2005/440/WPZiB powinien zostać odpowiednio uzupełniony,

A. JOHNSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 22.

L 314/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2005

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób i podmiotów, o którym mowa w art. 1 1) Nazwisko, imię: BWAMBALE, Frank Kakolele Alias: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale Płeć: Tytuł, funkcja: Adres (nr, ulica, kod pocztowy, miejscowość, państwo): Data urodzenia: Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo): Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (państwo, w którym dokument został wydany, data i miejsce wydania): Obywatelstwo: Inne informacje: Były przywódca Kongijskiego Zgromadzenia na rzecz Demokracji – Ruchu Wyzwolenia (RCD-ML) mający wpływ na politykę, kontrolujący działania i dowodzący siłami RCD-ML – jednej ze zbrojnych grup i milicji, o których mowa w ust. 20 rezolucji 1493 (2003), odpowiedzialnej za nielegalny handel bronią z naruszeniem embarga na broń. 2) Nazwisko, imię: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme Alias: Jérôme Kakwavu Płeć: Tytuł, funkcja: Adres (nr, ulica, kod pocztowy, miejscowość, państwo): Data urodzenia: Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo): Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (państwo, w którym dokument został wydany, data i miejsce wydania): Obywatelstwo: kongijskie Inne informacje: Znany jako: „Commandant Jérôme”. Były przewodniczący Unii Kongijczyków na rzecz Demokracji/Sił Zbrojnych Narodu Kongijskiego (UCD/FAPC). Nielegalne przejścia graniczne kontrolowane przez FAPC między Ugandą a DRK to najważniejszy szlak przepływu broni. Jako przewodniczący FAPC ma wpływ na politykę i dowodzi siłami FAPC oraz kontroluje ich działania; siły te były zaangażowane w nielegalny handel bronią i w konsekwencji naruszały embargo na broń. W grudniu 2004 r. mianowany generałem Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC). 3) Nazwisko, imię: KATANGA, Germain Alias: Płeć: Tytuł, funkcja: Adres (nr, ulica, kod pocztowy, miejscowość, państwo): Data urodzenia: Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo): Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (państwo, w którym dokument został wydany, data i miejsce wydania): Obywatelstwo: kongijskie Inne informacje: Od marca 2005 r. w areszcie domowym w Kinszasie za łamanie praw człowieka przez Siły Oporu Patriotycznego w Ituri (FRPI). Przywódca FRPI. W grudniu 2004 r. mianowany generałem FARDC. Zamieszany w transport broni z naruszeniem embarga na broń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 46 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/848/WE z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/722/WE

 • Dz. U. L314 - 41 z 200530.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/847/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/725/WPZiB

 • Dz. U. L314 - 28 z 200530.11.2005

  Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 27 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 22 z 200530.11.2005

  Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 21 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 18 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L314 - 16 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L314 - 14 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 13 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L314 - 10 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

 • Dz. U. L314 - 8 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 1 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.