Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4526)

Data ogłoszenia:2005-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 18

L 315/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4526)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, greckim, włoskim, maltańskim i portugalskim są autentyczne)


(2005/850/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji 2003/61/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 słowa „Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania” zastępuje się słowami „Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Malta i Portugalia”;

2) artykuł 1 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) w odniesieniu do roku gospodarczego w sektorze ziemniaka od dnia 1 lutego 2003 r. do dnia 31 marca 2003 r., od dnia 1 grudnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r., od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r., od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r., od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. i od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.”;

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE sadzeniaki ziemniaka pochodzące z Kanady nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty. Jednakże dyrektywa zezwala na odstępstwa od tej zasady, pod warunkiem że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. Decyzja Komisji 2003/61/WE (2) przewiduje odstępstwo w odniesieniu do przywożonych sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady do Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków. Portugalia wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie tego odstępstwa. Okoliczności uzasadniające odstępstwo nie zmianie, a odstępstwa mają dalej zastosowanie. ulegają

(2)

3) w art. 8 wykaz portów zostaje uzupełniony o: „k) Lemesos l) Larnaca

(3)

(4)

m) Marsaxlokk

(5)

Odstępstwo przewidziane decyzją 2003/61/WE należy rozszerzyć o nowe Państwa Członkowskie charakteryzujące się podobnymi warunkami klimatycznymi jak państwa wymienione w decyzji. Należy zatem 2003/61/WE. odpowiednio zmienić decyzję

n) Valetta

o) Sines.”;

(6)

4) w art. 10 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Odpowiedzialne organy urzędowe danego Państwa Członkowskiego korzystającego z odstępstwa przekazują Komisji informacje do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego, w którym odbywa się przywóz, w celu przeprowadzenia kontroli i zapisu wyników.”

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19). (2) Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 31.

1.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/19

5) w art. 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „Państwo Członkowskie dokonujące przywozu przekazuje Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim informacje dotyczące przywożonych ilości (partie/przesyłki sadzeniaków ziemniaka) na mocy niniejszej decyzji do dnia 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, w którym odbywa się przywóz. W przypadku gdy Państwa Członkowskie przeprowadziły urzędowe kontrole na próbkach, o których mowa w art. 10, do dnia 1 czerwca każdego roku kalendarzowego, należy przedstawić pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji szczegółowe sprawozdania techniczne z tych kontroli.”;

6) w art. 15 datę „31 marca 2005 r.” zastępuje się datą „31 marca 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Malty i Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 27 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/852/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zniszczenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz amunicji do tych rodzajów broni na Ukrainie

 • Dz. U. L315 - 21 z 20051.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Kanadą ustanawiająca ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 20 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/851/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą ustanawiającej zasady ogólne udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 16 z 20051.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4580) (1)

 • Dz. U. L315 - 14 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L315 - 13 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 7 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L315 - 6 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L315 - 3 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 1 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.