Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2244/2004

Data ogłoszenia:2005-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 3

Strona 1 z 3
7.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2244/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii (5) otworzyło te kontyngenty taryfowe na 2005 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności art. 7 ust. 2,

Protokół nr 3 do Układu Europejskiego został zmieniony decyzją nr 3 Rady Stowarzyszenia WE–Rumunia (6). Decyzja ta przewiduje całkowitą lub stopniową liberalizację handlu niektórymi przetworzonymi produktami rolnymi i nowe kontyngenty taryfowe dla pewnych pozostałych produktów. Decyzja ta wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

uwzględniając decyzję Rady 98/626/WE z dnia 5 października 1998 r. odnoszącą się do zawarcia Protokołu dostosowującego aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejącego systemu preferencyjnego (2), w szczególności art. 2 ust. 1,

(4)

W związku z tym należy zaprzestać stosowania kontyngentów taryfowych otwartych na rok 2005 i otworzyć inne na lata 2005 i 2006. Zgodnie z decyzją nr …/…/WE Rady Stowarzyszenia WE–Rumunia, na rok 2005 należy zmniejszyć nowe kontyngenty proporcjonalnie do liczby miesięcy, które upłynęły przed datą wejścia w życie tej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Protokół 3 do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi a Rumunią, zatwierdzony na mocy decyzji Rady i Komisji 94/907/WE, EWWiS, Euratom z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie zawarcia Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (3), ustanawia zasady handlu mające zastosowanie do wymienionych w nim przetworzonych produktów rolnych.

(2)

Protokół 3 został zmieniony protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi a Rumunią (4), zatwierdzonym na mocy decyzji 98/626/WE. Przewiduje on otwarcie rocznych kontyngentów taryfowych dla niektórych produktów pochodzących z Rumunii. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na

18. Rozporządzenie ostatnio zmienr 2580/2000 (Dz.U. L 298 1. 1. 3.

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie stanowiska, które przyjmie Wspólnota w Radzie Stowarzyszenia ustanowionego Układem Europejskim między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, jak przewidziano w Protokole 3 do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi a Rumunią, kontyngenty taryfowe przewidziane w załączniku III do decyzji nr 3 Rady Stowarzyszenia WE–Rumunia są zarządzane przez Komisję zgodnie z art. 308 a, 308 b i 308 c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólny Kodeks Celny (7).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. zagadnień horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi, niewymienionymi w załączniku I,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L319 - 9 z 20057.12.2005

    Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4722)

  • Dz. U. L319 - 7 z 20057.12.2005

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/62/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego dla Cypru (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4630)

  • Dz. U. L319 - 1 z 20057.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.