Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/62/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego dla Cypru (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4630)

Data ogłoszenia:2005-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 7

7.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/62/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego dla Cypru (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4630)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2005/869/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 24 ust. 6 i art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem przedłużyć ważność środków przejściowych ustanowionych w decyzji 2005/62/WE o dalszy okres.

(4)

Cypr powinien regularnie składać sprawozdania na temat postępów, obejmujące informacje dotyczące zakończonych etapów, etapów pozostających do wykonania wraz z harmonogramem zakończenia pozostałych etapów. Komisja zamierza w dalszym ciągu ściśle monitorować sytuację na Cyprze.

Decyzja Komisji 2005/62/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca środki przejściowe, które mają być stosowane przez Cypr w odniesieniu do spopielenia lub zakopania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) przewiduje okres przejściowy, który kończy się w dniu 1 listopada 2005 r. Okres ten miał na celu umożliwienie Cyprowi ustanawiania systemu gromadzenia i usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Cypr poinformował obecnie Komisję, że do dnia 1 listopada 2005 r. nie będzie miał funkcjonującego systemu gromadzenia i usuwania produktów ubocznych i zwrócił się do Komisji o przedłużenie ważności aktualnego okresu przejściowego o dalsze 14 miesięcy. Cypr oświadczył jednak, że może być gotowy do wdrożenia tego systemu w tym okresie lub być może przed zakończeniem tego okresu.

(5)

W wydłużonym okresie przejściowym Cypr zobowiązał się kontynuować podejmowanie niezbędnych środków w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia zwierząt lub ludzi i środowiska naturalnego, jak stanowi rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2003 z dnia 12 maja 2003 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego ryb, zakopywania lub spopielania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz do niektórych środków przejściowych (3).

(2)

(6)

Należy zatem 2005/62/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 71.

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 14.

L 319/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

3) artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 3

Artykuł 1 W decyzji 2005/62/WE wprowadza się następujące zmiany:

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 1 stycznia 2007 r.”. Artykuł 2

1) w art. 1 datę „1 listopada 2005 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2007 r.”;

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

2) w art. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2005 r. „Cypr składa Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim okresowe sprawozdania na temat postępu w ustanawianiu systemu usuwania odpadów w dniach 1 lutego 2006 r., 1 sierpnia 2006 r. oraz 1 listopada 2006 r.”; W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L319 - 9 z 20057.12.2005

    Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4722)

  • Dz. U. L319 - 3 z 20057.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2244/2004

  • Dz. U. L319 - 1 z 20057.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.