Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4722)

Data ogłoszenia:2005-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 9

7.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4722) (2005/870/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Można zatem przyjąć, że nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się tych organizmów. Niniejsza decyzja nie ma wpływu na jakiekolwiek przyszłe ustalenia, które wykazałyby, że wspominane wyżej organizmy występują w Bułgarii. Komisja zapewni, aby Bułgaria dostarczała wszelkich dostępnych informacji technicznych niezbędnych do dalszej oceny wyżej opisanej sytuacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej załącznik III, część A, pkt 12, uwzględniając wniosek złożony przez Bułgarię, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (4)

(5)

Zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku III, części A, pkt 12 dyrektywy 2000/29/WE bulwy gatunku Solanum L. oraz ich hybryd inne niż sadzeniaki i niektóre inne ziemniaki określone w załączniku III, części A, pkt 10 i 11, pochodzące z niektórych europejskich państw trzecich innych niż te, które zostały uznane za wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (dalej zwanych organizmami), lub z tych, których przepisy uznano za równoważne z przepisami Wspólnoty w sprawie zwalczania tych organizmów, nie mogą być wwożone na teren Państw Członkowskich. Oficjalne informacje dostarczone przez Bułgarię oraz informacje zebrane podczas misji przeprowadzonych w tym państwie w marcu 2004 r. i w marcu 2005 r. przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii wskazują na to, że organizmy te nie występują w tym państwie oraz że Bułgaria zastosowała procedurę kontroli, inspekcji i testów w odniesieniu do organizmów przy przywozie ziemniaków oraz produkcji krajowej ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków konsumpcyjnych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym uznaje się Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/77/WE (Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 17).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 319 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L319 - 7 z 20057.12.2005

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/62/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego dla Cypru (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4630)

  • Dz. U. L319 - 3 z 20057.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2244/2004

  • Dz. U. L319 - 1 z 20057.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.