Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1987/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 1

Strona 1 z 23
8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1987/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

resowanym stronom, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie, umożliwiono złożenie przed Komisją ustnych wyjaśnień.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych wniosków. Dodatkowa wizyta weryfikacyjna odbyła się w siedzibach następujących przedsiębiorstw: — Heroflon (Włochy), przetwórca granulowanego PTFE — Fluorseals PTFE. (Włochy), użytkownik granulowanego

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 10 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

Wszystkie strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego i ostateczny pobór kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Ponadto stronom przyznano okres, w którym mogą przedstawić uwagi związane z ujawnieniem informacji. Uwagi przedstawione przez strony ustnie lub na piśmie zostały rozpatrzone, a tam, gdzie było to stosowne, uwzględniono je w ostatecznych ustaleniach.

B. PRODUKT ROZPATRYWANY PODOBNY ORAZ PRODUKT

1. Środki tymczasowe

(1)

(6)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 862/2005 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

1. Produkt rozpatrywany 2. Dalsze postępowanie

(2) (7)

Po ujawnieniu istotnych faktów i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję o nałożeniu ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz PTFE pochodzącego z Rosji i z ChRL, kilka zainteresowanych stron złożyło pisemne uwagi. Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 rozporządzenia podstawowego wszystkim zainte-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 11.

W rozporządzeniu tymczasowym produkt rozpatrywany opisano jako granulowany politetrafluoroetylen (PTFE) zawierający nie więcej niż 3 % innych jednostek monomerów niż tetrafluoroetylenu, bez wypełniaczy, w postaci proszku lub granulek, z wyłączeniem materiałów zmikronizowanych. Produkt rozpatrywany może również być przedstawiany jako surowy polimer (reaktor suspensyjny) w postaci mokrej lub suchej. W następstwie uwag otrzymanych od zainteresowanych stron wyjaśnia się, że „materiał zmikronizowany” oznacza mikroproszek fluoropolimeru określony zgodnie z normą ASTM D5675–04. Produkt ten jest obecnie objęty kodem CN ex 3904 61 00.

L 320/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

(8)

Jedna organizacja importerów/użytkowników (Europejskie Stowarzyszenie ds. Uczciwego Handlu Fluoropolimerami – EFFTA) oraz jedno stowarzyszenie eksporterów sprzeciwiły się wstępnemu ustaleniu, że każdy rodzaj granulowanego PTFE stanowi jeden i ten sam produkt. Twierdzono, że granulowany PTFE może zostać podzielony na trzy grupy produktów w oparciu o różnice w jakości (wysoka/średnia/niska). Twierdzono, że każda grupa produktów ma różne zastosowania, które nie są dla siebie konkurencyjne na takim samym rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 52 z 20058.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004 (Dz.U. L 319 z 7.12.2005)

 • Dz. U. L320 - 50 z 20058.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. zwalniająca Danię i Słowenię z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4727)

 • Dz. U. L320 - 46 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L320 - 44 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L320 - 42 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L320 - 39 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L320 - 37 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L320 - 34 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L320 - 30 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych

 • Dz. U. L320 - 26 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003

 • Dz. U. L320 - 25 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 24 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 23 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 22 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 20 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.