Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych

Data ogłoszenia:2005-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 30

L 320/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1994/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 18 akapit pierwszy i odpowiadające przepisy innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rolnych,

Artykuł 1 Produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do ustaleń określonych w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 565/80, są wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych produktów rolnych (2),

Jednakże powyższe produkty podstawowe podlegają wyłączeniu jedynie w przypadku gdy przeznacza się je do wykorzystania przy przetwarzaniu produktów wymienionych:

a także mając na uwadze, co następuje: a) w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem wymienionych tam produktów objętych kodem CN 2309;

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1618/81 z dnia 17 czerwca 1981 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych (3), zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

b) w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 (5).

(2)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 565/80 stosuje się do produktów przetworzonych i towarów uzyskanych z produktów podstawowych, pod warunkiem że wewnętrzne ustalenia dotyczące uszlachetniania czynnego nie są zabronione w odniesieniu do produktów porównywalnych. Należy sporządzić wykaz tych produktów, określonych w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 565/80. Uszlachetnianie czynne jest zakazane w przypadku niektórych produktów porównywalnych z produktami podstawowymi.

Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 1618/81 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3). 3) Dz.U. L 160 z 18.6.1981, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (EWG) nr 3480/88 (Dz.U. L 305 z 10.11.1988, str. 28). (4) Patrz: załącznik II.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/31

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 320/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Wyszczególnienie

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone: – Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone Mąka, mączka i proszek, z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8: – Z sago lub z korzeni, lub z bulw objętych pozycją 0714: – – Pozostałe Gluten pszenny, nawet suszony Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane: – Kukurydziane – Ryżowe – Pszenne – Z pozostałych zbóż Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek: – Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości: – – Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania) o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt:

1104 30 1106 1106 20 1106 20 90 1109 00 00 2302 2302 10 2302 20 2302 30 2302 40 2303

2303 10

2303 10 11

– – – Przekraczającej 40 % masy

8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/33

ZAŁĄCZNIK II Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1618/81 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2880/84 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3480/88

(Dz.U. L 160 z 18.6.1981, str. 17) (Dz.U. L 272 z 13.10.1984, str. 15) (Dz.U. L 305 z 10.11.1988, str. 28)

ZAŁĄCZNIK III TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 1618/81 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 — Artykuł 3 Załącznik — —

Artykuł 1 — Artykuł 2 Artykuł 3 Załącznik I Załącznik II Załącznik III

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 52 z 20058.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004 (Dz.U. L 319 z 7.12.2005)

 • Dz. U. L320 - 50 z 20058.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. zwalniająca Danię i Słowenię z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4727)

 • Dz. U. L320 - 46 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L320 - 44 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L320 - 42 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L320 - 39 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L320 - 37 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L320 - 34 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L320 - 26 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003

 • Dz. U. L320 - 25 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 24 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 23 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 22 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 20 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 1 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1987/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.