Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 322 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Czeską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4421)

Data ogłoszenia:2005-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 322 POZ 19

9.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Czeską do wykorzystywania pewnych przybliżonych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4421)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

danych

(2005/872/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

do Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej do Wspólnot Europejskich (3) upoważnia Republikę Czeską do zwolnienia z podatku niektórych transakcji wymienionych w załączniku F do szóstej dyrektywy. Republika Czeska nie jest w stanie wykonać dokładnych obliczeń podstawy zasobów własnych opartych na VAT dla transakcji wymienionych w pkt 17 załącznika F do szóstej dyrektywy. Obliczenia takie mogą spowodować obciążenie administracyjne niewspółmierne do znaczenia tych transakcji dla całkowitej podstawy zasobów opartych na VAT Republiki Czeskiej. Republika Czeska jest w stanie wykonać obliczenia, wykorzystując przybliżone dane szacunkowe tej kategorii transakcji wymienionych w załączniku F do szóstej dyrektywy. Zgodnie art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 należy zatem upoważnić Republikę Czeską do obliczania podstawy VAT przy wykorzystaniu przybliżonych danych szacunkowych. Komitet Doradczy ds. Środków Własnych zatwierdził sprawozdanie, w którym odnotowano opinie jego członków w sprawie niniejszej decyzji,

Zgodnie z art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (2), zwanej dalej „szóstą dyrektywą”, Państwa Członkowskie mogą utrzymywać zwolnienie z podatku lub opodatkowanie niektórych transakcji; transakcje te uwzględniane są w określaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT. W odniesieniu do stosowania przepisów art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy, tytuł 5 pkt 1 (Podatki) załącznika IX

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Do celów obliczania podstawy środków własnych opartych na VAT od dnia 1 maja 2004 r. Republice Czeskiej zezwala się na wykorzystywanie przybliżonych danych szacunkowych w odniesieniu do następujących kategorii transakcji wymienionych w załączniku F do szóstej dyrektywy: 1) Transport pasażerski (załącznik F, pkt 17).

(3) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 803.

(2)

(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

L 322/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 322 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 38 z 20059.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny (Dz.U. L 320 z 8.12.2005)

 • Dz. U. L322 - 33 z 20059.12.2005

  Decyzja Rady 2005/876/WSiSW z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego

 • Dz. U. L322 - 31 z 20059.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 z dnia 25 października 2005 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu znajdującego się w rozdziale sektorowym dotyczącym pojazdów silnikowych

 • Dz. U. L322 - 29 z 20059.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 z dnia 25 października 2005 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu znajdującego się w rozdziale sektorowym dotyczącym zbiorników ciśnieniowych

 • Dz. U. L322 - 21 z 20059.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4621) (1)

 • Dz. U. L322 - 18 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2012/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L322 - 17 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2011/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L322 - 16 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L322 - 14 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L322 - 13 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2008/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L322 - 12 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L322 - 11 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2006/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L322 - 9 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 7 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 9 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L322 - 5 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 447/2004 w zakresie oceny ex post programu SAPARD

 • Dz. U. L322 - 3 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzeń (WE) nr 1735/2005, (WE) nr 1740/2005 i (WE) nr 1750/2005 ustanawiających standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.