Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

Data ogłoszenia:2005-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 5

Strona 1 z 3
10.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów (1), w szczególności jego art. 2,


(4)

środków przejściowych na rok 2005 przy przywozie bananów do Wspólnoty ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (3), i przez których banany pochodzące z krajów AKP zostały faktycznie przywiezione w ciągu 2005 r. Ze względu na przejściowy charakter tych środków wnioski złożone przez nowe podmioty niezarejestrowane w poprzednich latach nie są przyjmowane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 stanowi, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., każdego roku dnia 1 stycznia otwiera się autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 775 000 ton wagi netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz bananów (kod CN 0803 00 19) pochodzących z krajów AKP.

(5)

Przyznawanie dostępnych ilości w styczniu i lutym 2006 r. różnym grupom zainteresowanych podmiotów gospodarczych odbywa się w oparciu o dane odnoszące się do dostaw bananów pochodzących z krajów AKP do Wspólnoty w 2005 r. W ramach kontyngentu taryfowego C, przeznaczonego dla produktów pochodzących z tego regionu, dostawy wyniosły 750 000 ton. W ramach kontyngentów taryfowych A/B „wszystkie państwa trzecie” – 15 000 ton. Do wolnego obrotu w nowych Państwach Członkowskich wprowadzono 10 000 ton produktów pochodzących z tego regionu.

(2)

Wprowadzenie w życie instrumentów potrzebnych do zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz bananów pochodzących z państw AKP, przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1964/2005, nie może zostać zakończone na czas przed dniem 1 stycznia 2006 r. Komisja powinna zatem przyjąć środki przejściowe w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w styczniu i lutym 2006 r. w celu zapewnienia dostaw do Wspólnoty oraz ciągłości handlu z krajami AKP, a także w celu uniknięcia zakłóceń w obrocie handlowym. Środki te nie naruszają szczegółowych zasad, które mają zostać przyjęte na późniejszym etapie w ciągu 2006 r.

W przypadku podmiotów, które otrzymały ilość referencyjną lub roczny przydział na 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego C w wysokości 750 000 ton, ustalonego w oparciu o przywóz bananów pochodzących z krajów AKP, wydawanie pozwoleń może rozpocząć się w oparciu o ilość referencyjną lub roczny przydział notyfikowany w odniesieniu do 2005 r.

(6)

(3)

W ramach środków przejściowych należy przewidzieć wydawanie pozwoleń na przywóz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą we Wspólnocie, które otrzymały, odpowiednio, ilości referencyjne jako tradycyjne podmioty gospodarcze oraz roczny przydział jako nietradycyjne podmioty gospodarcze z tytułu udziału w kontyngentach taryfowych A/B lub C określonych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (2) bądź jako tradycyjne lub nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach dodatkowej ilości określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1892/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie

W przypadku podmiotów, które otrzymały ilość referencyjną lub roczny przydział na 2005 r. bądź w ramach kontyngentów taryfowych A/B, bądź w ramach przejściowych dodatkowej ilości określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1892/2004 w oparciu o przywóz produktów pochodzących z wszystkich państw trzecich, a nie tylko produktów pochodzących z krajów AKP, należy przewidzieć, aby wnioskom o pozwolenia towarzyszył dowód rzeczywistego przywozu w 2005 r. produktów pochodzących z krajów AKP. Należy zapobiec składaniu wniosków dotyczących ilości niezwiązanych z przywozem produktów pochodzących z tego regionu w 2005 r. W trosce o zarządzanie i kontrolę należy ograniczyć liczbę wniosków składanych przez dany podmiot gospodarczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 107 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5385) (1)

 • Dz. U. L324 - 96 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 6/2005 Wspólnego Komitetu WE–EFTA w sprawie „Wspólnego Tranzytu” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L324 - 94 z 200510.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie traktowania niektórych zagadnień dotyczacych reform opieki zdrowotnej w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 oraz związanych z tym szczególnych środków wykonawczych (1)

 • Dz. U. L324 - 89 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. przyznająca odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4778)

 • Dz. U. L324 - 87 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

 • Dz. U. L324 - 64 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212) (1)

 • Dz. U. L324 - 63 z 200510.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 26 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 25 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L324 - 23 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L324 - 21 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L324 - 19 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

 • Dz. U. L324 - 8 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L324 - 3 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

 • Dz. U. L324 - 1 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2013/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.