Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 87

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

Data ogłoszenia:2005-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 87

10.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/87

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

(Jedynie tekst w języku słoweńskim jest autentyczny)

(2005/879/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może zostać zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświadczeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się następujące metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii: a) metoda klasyfikacji znana jako „Zwei-Punkt – DM5 (ZP)” i związane z nią metody oceny, których szczegóły podano w części 1 Załącznika; b) przyrząd określany jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 2 Załącznika. Zatwierdzenie dla metody klasyfikacji ZP-DM5 jest ważne do dnia 31 grudnia 2007 r. Artykuł 2 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządów lub metod oceny. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych musi być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anatomicznych części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancja ta została określona w art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (2). Rząd Słowenii skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie dwóch metod klasyfikacji tusz wieprzowych i przedłożył wyniki próbnych rozbiorów dokonanych przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, przedkładając drugą część protokołu przewidzianego w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Ocena tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji w przypadku przyrządu HGP 4, natomiast w przypadku przyrządu ZP-DM5 warunki te zostały tylko częściowo spełnione. Aby władze Słowenii miały czas na dokonanie nowego próbnego rozbioru, należy ograniczyć okres ważności zatwierdzenia dla przyrządu ZP-DM5.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (2) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

L 324/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2005

ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH W SŁOWENII Część 1 ZWEI-PUNKT – DM5 (ZP) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody określanej jako „Zwei-Punkt – DM5 (ZP)”. 2. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 8,6980 + 66,7270 Z1 + 9,7218 Z2 + 33,2966 Z3 – 19,8084 Z4 – 0,1082 T gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, MDM = widoczna grubość mięśnia lędźwiowego w milimetrach na linii środkowej przepołowionej tuszy, zmierzona jako najkrótsza odległość między przednim (czaszkowym) końcem mięśnia lędźwiowego i górną (grzbietową) krawędzią kanału kręgowego, SDM = minimalna grubość widocznej słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach zmierzona na linii środkowej przepołowionej tuszy, pokrywającej mięsień lędźwiowy (Musculus glutaeus medius), Z1 Z2 Z3 Z4 T = SDM/MDM = pffiffiffiffi MDM

= log10(SDM) = pffiffiffi SDM

= masa tuszy w kilogramach przed schłodzeniem.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 kilogramów. Część 2 HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 5,95 milimetrów (6,3 milimetrów ma ostrze na czubku sondy) zawierającą fotodiodę (Siemens LED typu LYU 260-EO) i fotodetektor typu 58 MR, oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 0 i 120 milimetrów. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżoną zawartość chudego mięsa za pomocą samego HGP 4 lub przy użyciu podłączonego do niego komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 64,9273 – 1,6690 SHGP + 0,01947 S2HGP + 0,2464 MHGP gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, SHGP = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 7 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy drugim i trzecim żebrem od końca, MHGP = grubość mięśnia w milimetrach, mierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co SHGP. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 kilogramów.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 107 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5385) (1)

 • Dz. U. L324 - 96 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 6/2005 Wspólnego Komitetu WE–EFTA w sprawie „Wspólnego Tranzytu” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L324 - 94 z 200510.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie traktowania niektórych zagadnień dotyczacych reform opieki zdrowotnej w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 oraz związanych z tym szczególnych środków wykonawczych (1)

 • Dz. U. L324 - 89 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. przyznająca odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4778)

 • Dz. U. L324 - 64 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212) (1)

 • Dz. U. L324 - 63 z 200510.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 26 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 25 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L324 - 23 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L324 - 21 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L324 - 19 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

 • Dz. U. L324 - 8 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L324 - 5 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

 • Dz. U. L324 - 3 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

 • Dz. U. L324 - 1 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2013/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.